۲۰۱۷/۲/۲۴

پیام کودار و پژاک بە کنفرانس کُرد در مسکو؛ پیشاهنگی کنفدرالیسم دمکراتیک در ایران و روژهلات کردستان را بر دوش می‌گیریم

حزب حیات آزاد کردستان "پژاک" و جامعە دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان "کودار" در پیامی کتبی بە ششمین کنفرانس کرد در شهر مسکو از آمادگی خود برای پیشاهنگی در عملی نمودن سیستم کنفدارلیسم دمکراتیک در ایران و ...

جمعه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۲۵
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

حزب حیات آزاد کردستان "پژاک" و جامعە دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان "کودار" در پیامی کتبی کە بە ششمین کنفرانس کرد در شهر مسکو (کە در خروجی وبسایت پژاک منتشر نمودە است) از آمادگی خود برای پیشاهنگی در عملی نمودن سیستم کنفدارلیسم دمکراتیک در ایران و روژهلات کردستان سخن گفتە است

 

در پیام ارسالی پژاک و کودار بە وضعیت حساس و تاریخی موجود در خاورمیانە و تحولات جاری در منطقە اشارە شدە است. همچنین تاثیر این تحولات بر زندگی اجتماعی و سیاسی خلقهای ساکن منطقە یاد شدە و از اتخاذ سیاستهای صحیح را گامی اساسی برای نسلهای آتی در منطقە می‌داند.

 

پژاک و کودار در بخش دیگری از پیام خود می‌افزایند:"بحرانهای موجود در منطقە ناشی از سیاستهای انحصاری نیروهای استثماگر بین‌الدولتی است کە با طرح‌ریزی سیاستهای کلان در صدسال گذشتە فلاکت و ویرانی را بر خلقهای منطقە تحمیل نمودند."

 

در بخش دیگری از پیام پژاک و کودار از نمونە روژاوای کردستان و خودمدیریتی دمکراتیک نام بردە و آنرا مدلی مناسب و شایستە برای چارەیابی بحرانهای موجود در کل منطقە می‌داند.

 

کودار و پژاک در ادامە بە بررسی وضعیت موجود در ایران می‌پردازد و شرایط جاری در ایران را انکار حقوق ملی، نقض آزادی اندیشە و حقوق طبیعی اولیە و نقض سازماندهی لایەهای گوناگون جامعە می‌داند کە از سوی رژیم جمهوری اسلامی روزانە با بازداشت، حبس، شکنجە و اعدام روبرو می‌شود و هیچگونە تناسخی با مبانی زندگی آزادانە و دمکراتیک معاصر ندارد. در ادامە آمدە است:"بدون شک وضعیت مذکور  نیازمند تغییرات ریشەای در عرصە سیاست در ایران است و تدوام وضعیت جاری در آیندە ذهنیتی همسان و موازی با داعش و تحجر را در ایران هم بە بار خواهد آورد. چارەیابی مسئلە کرد در منطقە با مسئلە کرد در روژهلات کردستان در ارتباط مستقیمی قرار دارد و زندگی آزاد و پذیرش آزادی چارە اصلی مسائل در ایران است. بدون شک راەحلی دمکراتیک و مناسب مورد نیاز است."

 

پژاک و کودار در ادامە بیانیە خود از پروژە ملت دمکراتیک و سیستم کنفدارلیسم دمکراتیک و خودمدیریتی خلق‌ها برای چارەیابی بحرانهای بە بن‌بست رسیدە در روژهلات کردستان و سرتاسر ایران نام بردە و می‌افزاید:" پژاک برای آگاە سازی و سازماندهی خلق در همە عرصەها جامعە روژهلات کردستان را خطاب قرار دادە است. همزمان مبارزە آزادیخواهی خلق کرد در باکور و روژاوای کردستان مدل مبارزە وخود مدیریتی آزادانە واقعیت این امر را برای دستیابی بە زندگی آزاد و دمکراتیک با خلق‌های ساکن در منطقە بە خلق ما در روژهلات کردستان اثبات می‌نماید. خلق کرد بە هیچ عنوان وضعیت نبود موقعیت سیاسی خود را نخواهد پذیرفت و برای برساخت کردستان آزاد و ایران دمکراتیک مبارزە خواهد نمود."

 

در بخش دیگری از بیانیە مذکور بر این امر تأکید شدە است کە پژاک و کودار درصدد چارەیابی مسئلە کرد در داخل مرزهای کنونی ایران و زندگی مسالمت آمیز و آزادانە با خلق‌های دیگر منطقە است.

 

پژاک و کودار در پایان پیام خود بە ششمین کنفرانس کرد در روسیە خاطرنشان کردەاند:"خلقهای ساکن در منطقە سزاوار زندگی آزاد و شرافتمندانە هستند و ما همچون نیروی پیشاهنگ آمادە هرگونە فداکاری برای دستیابی بە آزادی می‌باشیم و از مبارزە در این راە کوتاهی نخواهیم کرد. در جهان خارج هم هر نیرویی کە از این مبارزە و راە‌حل حمایت نماید، در تحولات آتی منطقە دارای نقش ویژە و مؤثر خواهد بود."