۲۰۱۷/۲/۲۴

پیشروی بە سوی رقا؛ اتصال جبهەهای عین‌عیسی و قادریە بە هم

مبارزان در دو جبهە عین عیسی و قادریە در حوالی روستای کرمانجو بە هم رسیدە و منطقە وسیعی را تحت محاصرە قرار دادند

چهارشنبه ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۹
رقا - خبرگزاری فرات

مبارزان در دو جبهە عین عیسی و قادریە در حوالی روستای کرمانجو بە هم رسیدە و منطقە وسیعی را تحت محاصرە قرار دادند

 

بە نقل از خبرگزاری هاوار ساعت ۱۳ امروز مبارزان در دو محور عین‌عیسی و قادریە ضمن پیشرویهای خود توانستد این محورها را بە هم متصل نمایند و منطقە وسیعی را تحت محاصرە قرار دهند.

 

بر این اساس مبارزان عملیات خشم فرات از محور قادریە ۵۷ کیلومتر و از محور عین‌عیسی هم ۳۴ کیلومتر پیشروی کردەاند.

 

اعلام شد کە از روز ۳۱ دسامبر سال گذشتە میلادی (۱۱ روز پیش) مبارزان در مجموع توانستەاند ۴۵ روستا و ۲۰ قصبە را آزاد نمایند

 

با کنترل روستای کرمانجو مبارزان در حال حاضر تنها ۲۸ کیلومتر با رقا فاصلە دارند.