۲۰۱۷/۲/۲۴

توپباران و بمبارانهای ارتش غاصب ترکیە شهر باب را بە ویرانەای مبدل کردە است

بمباران و توپباران ارتش غاصب ترکیە برای اشغال شهر باب بدون وقفە ادامە دارد. تصاویری کە از شهر باب منتشر می‌شود حاکی از ویرانی گستردە در سطح شهر است

سه‌شنبه ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۴۵
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

بمباران و توپباران ارتش غاصب ترکیە برای اشغال شهر باب بدون وقفە ادامە دارد. تصاویری کە از شهر باب منتشر می‌شود حاکی از ویرانی گستردە در سطح شهر است

 

خبرگزاری هاوار تصاویری را منتشر کردە است کە از سوی منابع محلی در سطح شهر باب دریافت کردە است. در این تصاویر آثار ویرانیهای بمبارانها و توپبارانهای ارتش غاصب ترکیە بر شهر باب مشهود است.

تصاویر منتشر شدە نشان دهندە ویرانی خانەهای شهروندان عادی و غیرنظامی است. ارتش ترکیە در چندین نوبت اقدام بە قتل‌عام شهروندان عادی در شهر باب نمودە است و در این حملات تا اکنون دهها تن جان خود را از دست دادەاند.

ارتش اشغالگر ترکیە با ادعای کذب مقابلە با تبهکاران داعش شهر باب را آماج حملات خود قرار دادە است، آما آنچە کە ساکنان این شهر بازگو می‌کنند چیز دیگریست و تصاویر این شهر هم صحت سخنان شهروندان را نشان می‌دهد. تنها هدف ترکیە از هجوم بە باب حملە بە غیرنظامیان ساکن این شهر و تغییر بافت جمعیتی آن است.