حمایت از خلقهای ایران در دانشگاە موزارت

در اقدامی نمادین، در دانشگاە موزارت در سالزبورگ اتریش، از خیزش خلقهای ایران حمایت شد.

بە منظور گرامیداشت یاد و خاطرە افرادی کە جان خود را در جریان خیزش خلقهای ایران از دست دادەاند و همچنین حمایت از خلقهای ایران، در اقدامی نمادین، مراسمی با اجرای قطعاتی از موسیقی برگزار شد.

در این اقدام، از تظاهرکنندگان روژهلات کوردستان و ایران حمایت شدە و پیام حمایت از قیام ژن، ژیان، آزادی منتشر شد.

در بخش دیگری از این مراسم، شعار ژن، ژیان، آزادی باچندین زبان سر دادە شد و هنرمندان کورد، فارس و اتریشی قطعات موزیک خود را اجرا کردند. سپس یک فیلم مستند در رابطە با خیزش خلقهای ایران اکران شد.

پروفسور الیزابت گوتجاهریش بە عنوان ریاست دانشگاە موزارت نیز در این مراسم شرکت کردە و حمایت خود را از معترضان نشان داد.