امام اغلو: هر کسی بایستی حد خود را بداند

اکرم امام‌اغلو شهردار کلانشهر استانبول غصب سه شهرداری ه.د.پ را به شدت محکوم کرده و اعلام کرد، " هر کسی باید حد و مرز خود را بداند."

   اکرم امام‌اغلو شهردار کلانشهر استانبول اشغالگری قیم‌ها علیه شهرداری‌های آمد، مردین و وان را به شدت محکوم کرده و اعلام کرد، "هیچ کسی قادر نیست وظایفی را که دمکراسی به آن‌ها اعطا نموده است با راهکارهای غیر قانونی بگیرد."

   اما‌م‌اغلو اظهار داشت، "آن‌ها نابود خواهند شد. انکار اراده‌ی خلق اشتباهی بزرگ است. اراده‌ی خلق در میان است. با کلماتی خشن قادر به برداشتن این گام‌ها نیستید. با گماشتن قیم‌ها قادر نخواهید بود برهه‌ای را آغاز نمایید که پایانی بر آن متصور نیست. دردآور است. به شدت آن را محکوم می‌کنم و علیه آن‌ هستم. بایستی هر کسی حد خود را بداند."