بازداشت ١٠ تن از مربیان عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه استان فارس

بازداشت شدگان به اتهام" برگزاری کلاسهای اعتقادی و ترویج فرقه حلقه" تحت پیگرد قضایی بوده که به جهت برگزاری کلاسها و دوره‌های غیر قانونی بازداشت شده‌اند.

١٠ تن از مربیان عرفان حلقە در استان فارس توسط سازمان اطلاعات سپاە فجر این استان شناسایی و دستگیر شدند

 

بە نقل از هرانا، ١٠ تن از مربیان عرفان حلقە پس از شناسایی و کنترل توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاەِ فجرِ استان فارس بازداشت و با هماهنگی قضایی روانە زندان شدند.

 

بازداشت شدگان بە اتهام" برگزاری کلاسهای اعتقادی و ترویج فرقە حلقە" تحت پیگرد قضایی بودە کە بە جهت برگزاری کلاسها و دورەهای غیر قانونی بازداشت شدەاند.

 

گفتنی است محمد علی طاهری بنیان گذار عرفان حلقە در دو دادگاە بە اتهام فساد فی الارض بە اعدام محکوم شد کە بعدها این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پس از بررسی مجدد  این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد.