بیانیه‌ی مجلس پژاک:"ترافیك دیپلماتیک در جنوب کردستان، چه دستاوردی برای کردها دارد؟"

​​​​​​​" ... آمریکا برای مداخله در ایران بدون ‌درنظر گرفتن هیچ جایگاه سیاسی برای کردها می‌خواهد کردها را به كارگیرد و ایران نیز با همان منطق می‌خواهد از کردها به عنوان مجرای تنفس در این وضعیت بحرانی استفاده کند ... "

مجلس حزب حیات آزاد کردستان- پژاک در مورد سفر وزیر خارجه ایران به جنوب کردستان، ترافیک دیپلماسی در این بخش از میهن و وضعیت سیاسی پیش‌روی کردها بیانیه‌ای صادر کرده است.

 

مجلس پژاک بیانیه‌ی خویش را با طرح پرسشی در مورد 'دستاوردهای ترافیک دیپلماسی در جنوب کردستان' آغاز کرده و در ادامه می‌افزاید:

"جنگ و درگیری در منطقه و ترافیك دیپلماتیک میان نیروهای هژمونگرای جهانی و منطقه ای وارد فاز جدید و خطرناکی شده است. هرکدام از نیروها برای توازن قدرت و حفظ منافعشان با برنامه‌ای تازه‌، در توزانات سیاسی تغییر ایجاد می کنند و هر دولتی با توسل به زور می‌خواهد در آینده‌ی منطقه دارای نقش بوده و به هژمونی خود بر خلقهای منطقه ادامه دهد. بازیگران اصلی این برنامه برای تقسیم كردن كیك قدرت، حفظ تعادل میان نیروها و توازن سیاسی برمبنای منافع خودشان را در نظر دارند. در مرحله بعد داعش، دورانی جدید از رقابت برای حفظ توازن قدرت میان آمریکا ـ روسیه و همپیمانانشان در منطقه به وجود آمده است. این مرحله نیز با قربانی نمودن مسئله‌ی کردها كە در جنگ ضد ترور نقش اساسی ایفا نموده‌اند آغاز شد. آمریکا برای رسیدن به اهدافش در خاورمیانه، تضعیف هلال شیعی در منطقه را هدف خود قرار داده و به عنوان آخرین مانع پیش روی پروژەهایش می‌خواهد بە هژمونی ایران در منطقه خاتمه دهد. شروع دور دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران، در چارچوب این برنامه عملی شده است. آمریکا برای رسیدن به اهدافش با کارت دیپلماسی با کشورهای عربی بازی می‌کند و می‌خواهد همپیمانی علیه ایران را قدرتمند کرده و با توسل به نیروی ناتوی عربی و با مداخله‌ای تازه،‌ حکومت ایران را در بحران کامل فرو ببرد.

 

گسترش و تعمیق اختلاف میان آمریکا و ایران، جبهه‌های جدید جنگ در منطقه را خواهد گشود و این امر احتمال ظهور دوباره‌ی داعش و امثال آن را افزایش می‌دهد. ایران برای مقابله با هر نوع احتمالی با ضدحمله‌ی دیپلماتیک می‌خواهد دیوار مقاومت فاشیسم مذهبی را محکم‌تر كند. هریک از این جریانات برای پیروزی در میدان جنگ جهانی سوم، مثل مهرەی شطرنج با تعدادی از دولتها و نیروهای منطقه‌‌ای بازی می‌کنند. سفر وزیر امور خارجه‌ی آمریکا و ایران و تعدادی از دیگر کشورهای جهان به عراق و اقلیم جنوب کردستان درچارچوب حفظ توازن نیروها و تعریف نقش جدید اقلیم جنوب کردستان بعد از شكست رفراندوم بارزانی انجام شده است. عدم تشکیل حكومت تازه در عراق و كابینەی جدید اقلیم جنوب کردستان درنتیجه‌ی منافع اقتصادی تعدادی سرمایەدار اقلیم و عراق و رقابت سیاسی آمریکا و ایران است.

 

وضعیتی که اکنون در منطقه جریان دارد، به نوعی جنگ قدرت و منافع است. ایران و آمریكا، عراق و اقلیم کردستان را به عنوان عرصه‌ای جهت اجرای سیاستهایشان بە كار می‌برند و برای تحمیل هژمونی در عراق در رقابتی ناسالم قرار دارند. به این دلیل که عراق و اقلیم کردستان سیاستی مستقل و دمكراتیك در پیش نگرفته‌اند، به عنوان ابزاری جهت اهداف دیگران به کار گرفته می‌شوند. ترافیك دیپلماسی كە تحت عنوان سیاست در اقلیم جنوب کردستان در جریان است، غیر از برجسته نمودن خط خیانت و حراج کردن ارزشها و دستاوردهای دمكراتیك خلق كرد هیچ تعریف دیگری ندارد. آمریکا برای مداخله در ایران بدون ‌درنظر گرفتن هیچ جایگاه سیاسی برای کردها می‌خواهد کردها را به كارگیرد و ایران نیز با همان منطق می‌خواهد از کردها به عنوان مجرای تنفس در این وضعیت بحرانی استفاده کند.

 

حاکمان جنوب کردستان به این خاطر که یک بار دیگر از طرف دولتهای همسایه و نیروهای جهانی نقشی به آنان داده شود، بە جای اینکه در جبهەی خلق جای‌ گیرند، اراده‌ی خود را به ترکیه و ایران واگذار کرده‌اند. برای رضایت این نیروها با افتخار به ضدیت با دستاوردهای کردها در دیگر بخشهای كردستان می‌پردازند. ترکیه تحت عنوان کم کردن فشارهای خود علیه حزب اتحاد میهنی، می‌خواهد این حزب را از جبهه‌ی ملی کردها دور گرداند و از راه فشار جهت ممنوع کردن فعالیتهای جنبش آزادی و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی اتوریته‌ی یکتی را از میان بردارد. پارتی برای کسب اعتماد ایران فرش قرمز برای مقامات آن کشور پهن کرده و وعده‌ی گسترش مبادلات اقتصادی، دیپلماسی و امنیتی بە رژیم می‌دهد. احزاب حاکم بدون اینکه موضع تركیه و ایران در قبال رفراندوم جنوب کردستان و سیاستهایشان در سوریه، ترکیه و ایران درقبال کردها را به یاد بیاورند، این دو دولت اشغالگر را به عنوان دوست قدیمی و همپیمان استراتژیک کردها قلمداد می‌کنند. موضع مقامات اقلیم جنوب کردستان در برابر ترکیه و ایران موضعی تسلیم كارانە بوده و با مشارکت در توطئه‌ی بین‌المللی در جبهه‌ی اشغالگران کردستان، دستاوردهای ملی کردها را در معرض تهدید قرار می‌دهند. دیدارهای دو حزب حاکم به پیش‌قراولی حزب دمکرات با مقامات ترکیه، ایران و همپیمانانشان درحالی است كە ترکیه تهدید به اشغال شمال سوریه را بیشتر كردە، نسل‌کشی سیاسی در شمال کردستان را به اوج رسانده و در ایران نیز موج دستگیری فعالین سیاسی، محیط زیستی و مدنی و سركوب خلق كرد ادامە دارد. در چنین شرایطی در آغوش گرفتن نماینده رژیمی که دستش بە خون هزاران جوان انقلابی کرد آلوده است، توسط سران حکومت جنوب کردستان مایه‌ی ننگ کردها است.

 

امیدواریم كە حزب اتحاد میهنی با تجدید نظر در مواضع گذشته خویش در دام برنامه‌های ترکیه و ایران نیفتد و در برابر سیاستهای انکارگرانه و سركوبگرانەی این نیروها واکنش نشان دهد. لازم است حزب دموکرات نیز برای اقتدار ـ سود، بە سیاست قربانی كردن جنوب و دیگر بخشهای كردستان خاتمه دهد. در پایان از آحاد خلق كرد در شرق کردستان و بویژە جنوب کردستان به پیشاهنگی احزاب و سازمانهای مدنی، روشنفکران، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، پیشکوستان پیشمرگ، جوانان و زنان می‌خواهیم كە با ابراز نارضایتی خویش، این برنامه‌های متضاد با اراده‌ی آزاد کردها را ناکام بگذارند."