سالانه ١۵ تا ٢٠ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند

به گفته رییس سازمان نهضت سوادآموزی سالانه ١۵ تا ٢٠ هزار نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در پایه‌های مختلف ترک تحصیل می‌كنند. فقر از مهمترین دلایل ترک تحصیل کودکان در مناطق مختلف است.

به گفته رییس سازمان نهضت سوادآموزی سالانه ١۵ تا ٢٠ هزار نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در پایه‌های مختلف ترک تحصیل می‌كنند. فقر از مهمترین دلایل ترک تحصیل کودکان در مناطق مختلف است.

 

علی‌ باقرزاده رییس سازمان نهضت سوادآموزی رژیم ایران از ترک تحصیل گسترده کودکان در مناطق مختلف ایران خبر داده است. به گفته وی بیشترین آمار بی‌سوادی متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان، اورمیه (آذربایجان غربی)، لرستان و همچنین کرمان است. نقاط حاشیه‌ای شهرها عمده بیسوادان را در خود جای داده است.

فقر مطلق و وضعیت نامناسب اقتصادی‌ خانواده عمده‌ترین دلیل ترک تحصیل در مقطع ابتدایی است.

 

از سوی دیگر به گفته عباس سلطانیان معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش، ١٧و نیم درصد از دانش‌آموزان دختر در مقاطع مختلف مدارس ایران طی سال تحصیلی ٩۵-٩۶ ترک تحصیل کرده‌اند. این میزان برای کل دانش‌آموزان ٢٣/۴ درصد بوده است.