شکنجه و آزار قرون وسطایی یک زندانی در استان خراسان

احکام قرون وسطایی همچون شلاق، کماکان در ایران اجرا میشود و یک جوان در خراسان در مقابل چشم مردم، شلاق خورده است

احکام قرون وسطایی همچون شلاق، کماکان در ایران اجرا میشود و یک جوان در خراسان در مقابل چشم مردم، شلاق خورده است.

 

تصاویر منتشر شدە در شبکەهای اجتماعی، نشان از اجرای حکم غیر انسانی شلاقدر  ملاء عام توسط ماموران نیروی انتظامی در شهر درگز استان خراسان رضوی دارد.

ماموران انتظامی در یکی از خیابانهای پر تردد شهرستان درگز، روی یک کامیون، جوانی را بە تخت بستە و در چند نوبت او را شلاق میزنند.

 

انتشار تصاویر موجی از خشم در جامعە ایران به دنبال داشته است.

 

مقامات مسئول در حالی مردم را از آمدن داعش می ترسانند کگهحکومت ایران از لحاظ اجرای احکام وحشیانه مانند شلاق و قطع دست و پا، سابقه طولانی تری نسبت به داعش دارد.