شیوع اعتیاد در میان کودکان؛ سیصد کودک معتاد در زاهدان شناسایی شدند

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران از شیوع اعتیاد میان کودکان خبر داده و گفته بیش از سیصد کودک معتاد در زاهدان شناسایی شدە اند.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران از شیوع اعتیاد میان کودکان خبر داده و گفته بیش از سیصد کودک معتاد در زاهدان شناسایی شدە اند.

 

فرید براتی با اشارە بە آنکە استان سیستان و بلوچستان به خصوص مناطق حاشیه‌ی آن بیشتر از سایر استانها درگیر مساله اعتیاد است اعلام کرد ٣٠٠ کودک معتاد در زاهدان شناسایی شدە و در حال حاضر متقاضی‌هایی در این استان وجود دارد، اما بهزیستی قادر بە انجام کاری برای آنها نیست.

 

او درباره سن مصرف کودکان گفت از نوزاد متولد شدە از مادر آلودە بە مواد مخدر تا سنین بالاتر معتاد وجود دارد، اما بیشترین سن در اوایل نوجوانی بوده کە از هفت تا یازده سال متغیر است.

 

او با اشارە بە آنکە بحث اعتیاد در میان کودکان تنها مربوط به کودکان کار و خیابان نمی‌شود گفت دانش آموزان مصرف کننده در مدارس نیز وجود دارند و مناطق درگیر اعتیاد کودکان اغلب در حاشیه شهر هستند.