فقر در ایران؛ تغذیه از سطل‌های زباله

تصاویری از خوردن زباله‌ها توسط شهروندان منتشر شده که نشان از  فقر و وخامت حال افراد بی‌بضاعت در ایران دارد

تصویر نخست را اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرد که یک مرد میانسال را در حال تغذیه از یک سطل زباله شهری نشان می‌دهد.

مشخص نیست که این تصویر در کدام شهر ضبط شده است.

 

این صحنه‌ها پیشتر هم در ایران مشاهده شده اما اکنون دوچندان شده است.

همچنین فیلم تکان دهنده دیگری از یک مرد گرسنه که در حال خوردن غذاهای اطراف سطل زباله است منتشر شده.

 

روی سطل اشغال، شهرداری منطقە ۶ ناحیە ۲ درج شدە و بنظر می‌رسد که تهران است.