مردم آبادان در اعتراض به شوری آب شرب تجمع کردند

مردم آبادان امروز در اعتراض بە شوری آب شرب و قطع مکرر آب، مقابل سازمان آب و فاضلاب این شهر تجمع کردند.

مردم آبادان امروز در اعتراض بە شوری آب شرب و قطع مکرر آب، مقابل سازمان آب و فاضلاب این شهر تجمع کردند.

 

ویدئویی در شبکەهای اجتماعی منتشر شده کە حاکی از اعتراض مردم آبادان نسبت بە بی توجهی مسئولان در خصوص شوری آب شرب و قطع مکرر آب در این شهر است. معترضان با سر دادن شعارهایی خشم خود را نسبت بە وضعیت موجود نشان دادند.

 

سازمان آب و فاضلاب آبادان در رابطە با مشکل آب شرب در این شهر اعلام کرده، تا زمان تکمیل طرح آبرسانی در این شهر، مردم مجبور بە استفادە از آب سهمیه ای هستند. مردم آبادان باید آب شیرین را از تانکرهای فروش آب خریداری کنند.

 

فروش آب شیرین در آبادان در حالی است کە عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس گفتە بود به دلیل شوری بیش از حد آب، آب‌بهای شهروندان خرمشهری و آبادانی از یکم خرداد تا ١۵ تیر ماە سال جاری رایگان است.