معترضان درب ساختمان شورای شهر زابل را گِل گرفتند

جمعی از مردم زابل عصر دیروز مقابل ساختمان شورای این شهر در سیستان تجمع اعتراضی برگزار کردند

جمعی از مردم زابل عصر دیروز مقابل ساختمان شورای این شهر در سیستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مردم خشمگین در اعتراض به بی کفایتی، اختلاس و دزدی شهردار و چند تن دیگر از عوامل دست نشاندە شورای شهر زابل، تابلوی ساختمان شورای شهر را گل گرفتند.

معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی خشم خود از بی کفایتی مسئولان شهرداری و شورای شهر زابل را نشان دادند.

 

گفته می شود که معترضان در زابل در پی هفتەها تحمل طوفان شن، این تجمع را برگزار کردند.

 

گسترش اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران و بازتاب آن در شبکەهای اجتماعی گویای عمق بحران در ایران است.