نماینده م.س.د در سمینار باورهای مذهبی سوریه در وزارت خارجه آمریکا شرکت کرد

سمیناری در مورد باورهای مذهبی مردم سوریه در بخش آزادی ادیان و مذاهب وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برگزار شد.

سمیناری در مورد باورهای مذهبی مردم سوریه در بخش آزادی ادیان و مذاهب وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برگزار شد.

 

سینم محمد نماینده مجلس سوریه دمکراتیك در واشنگتن و بصام اسحاق، رئیس شورای سریانی‌ها از شرکت کنندگان در این سمینار بودند.

 

در این سمینار روز دوشنبه به چند مذهبی بودن منطقه عفرین در شمال سوریه و سیستم دمکراتیكی که در آن وجود داشت اشاره شد.

 

نمایندگان سازمان قانون و آزادی و همچنین کارشناسان حقوق بشر و اعضای پیشین کنگره آمریکا در این سمینار حضور داشتند.