نیروهای ی.ب.ش/ ی.ژ.ش کنترل منطقه را بدست گرفتند

  عملیات نظامی مشترک نیروهای ی.ب.ش/ی.ژ.ش  و نیروهای وابسته به ارتش عراق علیه تبهکاران داعش در ۴ مین روز خود ادامه دارد. اعلام شده است نیروهای ی.ب.ش/ی.ژ.ش  و نیروهای وابسته به ارتش عراق کنترل منطقه را بدست گرفته‌اند.

 عملیات نظامی مشترک نیروهای ی.ب.ش/ی.ژ.ش  و نیروهای وابسته به ارتش عراق علیه تبهکاران داعش در ۴ مین روز خود ادامه دارد. اعلام شده است نیروهای ی.ب.ش/ی.ژ.ش  و نیروهای وابسته به ارتش عراق کنترل منطقه را بدست گرفته‌اند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، این عملیات بویژه در روستاهای ‌مرگبر التر، تایاونا، هنوش و شیخ متنی و مناطق حومه‌ی آن‌ها ادامه دارد. تجسس در منطقه به گونه‌ای حساس ادامه دارد. نیروهای ی.ب.ش/ی.ژ.ش و ارتش عراق پس از تامین امنیت، منطقه را تحت کنترل قرار دادند.

  تبهکاران داعش در ساعات شب ۱۰ ژوئن/۲۰ خرداد سعی داشتند به روستای حلوش در مدیبان -حمله کنند که در نتیجه‌ی آن درگیری رویداده بود. در ساعات صبح روز ۱۱ژوئن/۲۱ خرداد خودروهای بمبگذاری شده به روستای حلوش حمله کرده و با مداخله‌ی نیروهای ی.ب.ش و ی.ژ.ش این حمله درهم شکست. سپس نیروهای ی.ب.ش / ی.ژ.ش و ارتش عراق عملیاتی نظامی را علیه تبهکاران داعش در منطقه آغاز کردند