کارگران خطوط ریل آهن در چندین منطقه ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند

صبح امروز کارگران ریل آهن در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه معوقات مزدی در محل اشتغال خود تجمع کردند.

صبح امروز کارگران ریل آهن در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه معوقات مزدی در محل اشتغال خود تجمع کردند.

 

به گزارش ایلنا، این تجـمع در اسلامشهر ، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان بطور همزمان برگزار شده است.

از قرار معلوم، این اعتراض صنفی به دنبال فراخوان اخیر کارگران خطوط ریلی راه‌آهن صورت گرفته است.

 

این کارگران دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی از سوی کارفرما عنوان می‌کنند.

 

گفته می شود هفتاد هزار کارگر خطوط ریلی در ایران از شرایط موجود رضایت ندارند.