ک.ن.ک: با روح پیروزی جنگ باغوز، نوروز را تبریک می‌گوییم

​​​​​​​شورای رهبری کنگره‌ی ملی کردستان ک.ن.ک به مناسبت نوروز بیانیه‌ای منتشر کرد." خلق کردستان با مبارزات مشروع خود اشغالگران را تسلیم نمود، آنها دیگر نمی‌توانند نوروز را ممنوع کنند".

در بیانیه‌ی ک.ن.ک آمده است: "حکومت ایران هر چند به طور رسمی نوروز را جشن می‌گیرد، اما هنگامی که خلق کرد مراسم نوروز را برگزار می‌کنند، به آنها حمله می‌کنند و مانع می‌شوند. رژیم بعث عراق هم همین رفتار را داشت و اجازه ی برگزاری مراسم نوروز را به مردم نمی‌داد. رژیم بعث سوریه نیز به همین شیوه ادامه دهنده‌ی همین سیاست بود".

 

در بیانیه‌ی ک.ن.ک همچنین آمده است:"ما نوروز امسال را با پیروزی در جنگ باغوز و شکست داعش جشن می‌گیریم. نوروز برای خلق کرد پیروزی بر اشغالگران و ستمگران است. نوروز امسال به پیروزی بر نیروهای تاریک پرست‌ی که جهان را مشوش‌ کرده بود و ترس و وحشت را به همه القا کرده بود، تبدیل شد. این نیرو در نوروز امسال با دست مبارزان آزادی و همکارانشان در هم شکست. این یک پیروزی بزرگ و تاریخی است. ما یک بار دیگر این پیروزی را به ی.پ.گ و ی.پ.ژ و ق.س.د و نیروهای ائتلاف و خلق کردستان و همه‌ی جهانیان تبریک می‌گوییم."

 

ک.ن.ک اعلام کرد،"باید نوروز به سنبلی تبدیل شود که دیگر اشغالگران نتوانند شکافی میان جنبشهای ملی و آزادیخواه کردستان بیندازند. در این مرحله‌ی مهم از مبارزات آزادی باید نوروز به مشعلی نورانی برای اتحاد و هماهنگی مبارزات مردم کردستان مبدل شود".

 

متن بیانیه‌ی ک.ن.ک:

"با روح پیروزی جنگ باغوز نوروز را به شما تبریک می‌گوییم

 

در تاریخ خلق‌ها رخدادهایی وجود دارند که به سمبل تاریخ آنها مبدل می‌شوند. نوروز هم در تاریخ ما یکی از این رخدادهاست. نوروز بر اساس مبارزه با ظلم و زیردستی است. علیه ظلم و ستم و اشغالگری و بردگی به ستاره‌ای در آسمان آزادی تبدیل شده است.

 

در پروسه‌ی طولانی مبارزات، مردم پیروزیهای خود را مانند دستاوردی به جا می‌گذارند و آنرا به سنبل شادی مبدل می‌کنند. نوروز با سنبل آتش به روشنایی راه آزادی تبدیل شده است. همان طور که نوروز برای خلق کرد به نمونه‌ی مبارزات و پیروزی تبدیل شده است، با همان درون مایه‌ی انقلابی به جشن بسیاری از مردم خاورمیانه تبدیل شده است.

 

حاکمان همیشه گرامیداشت جشنهایی را که غنی بوده و به سنبل مبارزات تبدیل شده‌اند، ممنوع کرده‌اند و آنهایی هم که آنرا جشن گرفته‌اند، به عنوان خائن و دشمن با آنها برخورد شده است.

 

حکومت ایران هرچند به صورت رسمی نوروز را جشن میگیرد، اما زمانی که خلق کرد مراسم نوروز را برگزار می‌کنند، به آنها حمله کرده و مانع می‌شوند. رژیم بعث عراق هم همین رفتار را می‌کرد و اجازه نمی‌داد مردم نوروز را جشن بگیرند. رژیم بعث سوریه نیز همین سیاست را پیروی می‌کرد. در میان دولتهای اشغالگر مخالف اصلی نوروز دولت ترکیه بود. تا سال ۲۰۱۰ دولت ترکیه نوروز را به شدت ممنوع کرده بود. نوروز را مانند جشن ترکهای آسیای میانه معرفی می‌کرد. اما اجازه نمی‌داد کردها آنرا جشن بگیرند چون کردها و کردستانیان مراسم نوروز را با درون مایه‌ی اصلی آن با هدف آزادی و رهایی جشن می‌گرفتند.

 

اکنون مردم کردستان و هم سنگرهایشان با رنج و تلاش خود نوروز را مشروع کرده‌اند. در سراسر کردستان و خارج از آن با همان درون مایه ی انقلابی و آزادیخواهانه با شادی بسیار مراسم نوروز را برگزار می‌کنند. اشغالگران با مبارزات مشروع مردم کردستان مجبور به تسلیم شدن گردیدند و آنها دیگر نمی‌توانند نوروز را ممنوع کنند. کردها در هر جایی، در شهرها و روستاه او حتی در زندانها نوروز را به سنگر مبارزات آزادی و رهایی تبدیل کرده‌اند.

 

امروز آتش نوروز در هر جای کردستان شعله‌ورتر از گذشته است. در باشور و روژاوا به طور رسمی آنرا جشن می‌گیرند. در روژهلات و باکور نیز مانند سنگر مبارزات از آن یاد می‌شود و به طور مداوم آتش آن شعله‌ورتر می‌شود.

 

ما نوروز امسال را با پیروزی در باغوز و شکست داعش جشن می‌گیریم. نوروز برای ما خلق کرد پیروزی بر اشغالگران و ستمگران است. نوروز امسال به پیروزی بر آن نیروی تاریکی که جهان را مشوش کرده بود و ترس و وحشت را بر همه القا کرده بود، تبدیل شد. این نیروها در نوروز امسال با دست مبارزان و همکارانشان پایان یافتند. این یک پیروزی بزرگ و تاریخی است. ما یک بار دیگر این پیروزی را به ی.پ.گ و ی.پ.ژ و ق.س.د و نیروهای ائتلاف، خلق کردستان و همه‌ی جهانیان تبریک می‌گوییم.

 

یکی دیگر از سنبلهای مهم نوروز، ملی بودن آن است. نوروز جشنی ملی است. نوروز آغوش خود را برای همه‌ی جامعه گشوده است. باید در این روزهای دشوار مبارزات، نوروز طیفهای مهم و مختلف خود را به حاشیه نراند بلکه آنها را به پیش ببرد. باید نوروز به آن سنبلی تبدیل شود که دیگر اشغالگران نتوانند شکافی میان جنبشهای ملی و آزادیخواهی بیندازند. در این مرحله‌ی مهم از مبارزات آزادی، باید نوروز به مشعل روشنی برای اتحاد و هماهنگی مبارزات مردم کردستان مبدل شود.

 

کنگره‌ی ملی کردستان با این باور و اعتقاد نوروز را به همه‌ی کردها و کردستانیان تبریک می‌گوید. باید نوروز امسال به نوروز همبستگی داخلی و پیروزیهای بیشتر مبدل شود. با روح پیروزی جنگ باغوز، آتش نوروز را شعله‌ورتر کنید. نوروزتان پیروز."