گرانی سرسام‌آور در ایران مردم را به میدان‌ها کشید

در پی فراخوان‌ها برای اعتراضات خیابانی در ایران دیروز فضای شهرها امنیتی بود

در پی فراخوان‌ها برای اعتراضات خیابانی در ایران دیروز فضای شهرها امنیتی بود.

 

تظاهرات در اعتراض به گرانی حد اقل در کرج و اصفهان برگزار شده است. تصاویری از شیراز هم به دست آمده که گروهی از مردم را در حال اعتراض نشان می دهد. دور تازه اعتراضات به دنبال موج گرانی و بیکاری است.

معترضان همچنین شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر دادند. نیروهای سرکوبگر برای متفرق کردن مردم بسوی آنها حمله کردند.

 

نیروهای انتظامی همچنین در گوهردشت کرج بسوی تظاهرکنندگان، گاز اشک آور شلیک کردند.