۱۱ تا ۱۹ میلیون ایرانی حاشیه نشین هستند

فرید براتی معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد: بین ١١ تا ۱۹ میلیون ایرانی حاشیه نشین هستند و در بافتهای فرسوده و حاشیه ی شهرها زندگی میکنند.

فرید براتی معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد: بین ١١ تا ۱۹ میلیون ایرانی حاشیه نشین هستند و در بافتهای فرسوده و حاشیه ی شهرها زندگی میکنند.

 

به گفته ی براتی جمعیت افراد حاشیه نشین در ایران در حال افزایش است و هرسال بر تعداد بافتهای فرسوده افزوده میشود.

 

به گفته ی وی زندگی در بافتهای حاشیه ای خطر ابتلا به اعتیاد را افزیش داده وآسیبهای اجتماعی را افزایش داده است.

 

دولت ایران وظیفه ی بازسازی بافتهای فرسوده و حاشیه ی شهرها را به عهده ی وزارت راه وشهرسازی قرار داده است اما سالهاست این وزارت به بهانه ی نبود اعتبار از این کار سرباز میزند.