حمله اشغالگرانه دولت ترک به خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه- ششمین روز

خلقهای شمال و شرق سوريه به مقاومت تاريخی عليه حملات اشغالگرانه دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن ادامه می‌دهند + حمله اشغالگرانه دولت ترک به خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه- پنجمین روز + حمله اشغالگرانه دولت ترک به خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه- چهارمین روز