فراخوان پ.ك.ك برای شرکت در کمپین اعتراضی ك.ج.ك

ک.ج.ک اخیرا در بیانیه‌ای دور تازه‌ای از مبارزات و اعتراضات علیه حکومت فاشیستی ترکیه را اعلام کرد. حزب کارگران کوردستان در بیانیه‌ای از این کمپین اعلام حمایت کرده و خلق‌های منطقه و نیروهای آزادیخواه و آنتی‌فاشیست در جهان را به همیاری دعوت کرده است.

 فراخوان کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان (پ.ك.ك) به این شرح است:

"شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان روز دوازدهم سپتامبر در یک بیانیه، کمپینی با نام «حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست؛ زمان آزادی فرا رسیده است» را آغاز کرد. طی هفته گذشته در چهار بخش کوردستان و چهارسوی جهان، مشارکت خوبی در این کارزار صورت گرفت. زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان، روشنفکران، هنرمندان و میهندوستان و نیروهای دمکراتیک به میدان آمدند و علیه منزوی‌سازی، اشغالگری و فاشیسم خواستار آزادی شدند. گریلاهای آزادیخواه کوردستان نیز اعلام کردند که نقش اصلی موفقی در کمپین مقاومت ایفا خواهند کرد.

علیه منزوی‌سازی در امرالی، فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ و اشغالگری حکومت ترکیه؛ همه افرادی که برای آزادی جسمانی رهبر عبدالله اوجالان و برای آزادی و دمکراسی مبارزه می‌کنند را به شرکت در این کمپین فرامی‌خوانیم. به همه درود می‌فرستیم و آرزوی پیروزی در مبارزه تاریخی معنامند آنها داریم. به شهیدان قهرمان این مبارزەی مقدس ادای احترام می‌کنیم و خود به پیروزی را بر زبان می‌آوریم. در مقابل فاشیسم و اشغالگری ما از تمامی حامیان آزادی و دمکراسی دعوت می‌کنیم که در بسیج عمومی شرکت کنند.

دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ که به بلایی برای خلق‌ها و زنان و بشریت بدل شده، ادامەی رژیم فاشیست و نظامی کودتای دوازدهم سپتامبر (١٩٨٠) و دولت اتحاد و ترقی کشتارگر است. این دیکتاتوی با ایدئولوژی تورانی و تلفیق ترک- اسلام نیرویی متجاوز، کشتارگر، نسل‌کش، اشغالگر و دشمن اجتماعات و زنان است. بیش از یکصد سال است که مردمان ارمنی، سریانی- آسوری، رومی‌ها و کوردها را کشتار می‌کند. به کارگران و زحمتکشان و زنان و علویان و فرودستان ظلم  کرده و ترور و استثمار می‌کند. هم‌اکنون هیچ طرفی در ترکیه و خارج از آن وجود ندارد که مورد تهدید و هجوم قرار نگیرد. به بلای سر بشریت بدل شده‌اند.

پیداست که دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ بیشترین ظلم و فشارهای سنگین را در قبال طبقات و خلق‌های ترکیه روا می‌دارد. دست‌اندازی، تجاوز به زنان و کشتار آنها تحت چتر سیاست و تفکر مردسالارانه آ.ک.پ و م.ه.پ به اوج رسیده است. این دیکتاتوری همچنین نسل‌کشی را بر خلق کورد تحمیل کرده و می‌خواهد پاکسازی یکصدساله را به نتیجه برساند.

در همین رابطه در باکور کوردستان اقدام به کشتارهای جمعی، یکسان‌سازی فرهنگی، مهاجرت اجباری و تغییر بافت جمعیتی می‌کند. سعی در اشغال روژاوا و باشور نیز دارد. مانند آنچه در لیبی و سوریه انجام می‌دهد تلاش می‌کند که اراضی عرب‌ها را تصرف کند. دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ حامی القاعده، داعش، اخوان المسلمین و گروه‌های تبهکار فاشیست در خاورمیانه است. بنابراین آنها جهان و بشریت را تهدید می‌کنند. به غیر از طرفداران خود، هیچ حکومت یا سازمان و اجتماعی نمانده که مورد تهدید قرار نداده باشند. منزوی‌سازی و شکنجه در زندان امرالی گویای سرکوب و ستم و کشتارگری فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ است که در داخل و خارج از ترکیه جریان دارد. ترکیه امرالی را به مرکز ظلم و ارتجاع جهانی بدل کرد.

کمپینی که ک.ج.ک اعلام کرد برای سرنگونی دیکتاتوری فاشیستی است که بلای جان خلق‌های خاورمیانه و جهان شده است.

از بین بردن منزوی‌سازی در امرالی به معنای شکست هجوم اشغالگرانه خواهد بود، هرچند که برای آزادی جسمانی رهبر عبدالله اوجالان باید ابتدا ساختار شکنجه و انزوا در امرالی شکسته شود. سیستم امرالی چشمه تمامی واپسگرایی‌هاست و آزادی رهبر اوجالان به معنای آغاز آزادی‌های دیگر خواهد بود. در این صورت، انقلاب آزادی زن و انقلاب‌های دمکراتیكی در جهان رخ خواهند داد که نزدیک به این انقلاب هستند. کوردستان آزاد خواهد شد و ترکیه و خاورمیانه دمکراتیک می‌شوند.

اگر دقت کنیم خواهیم دید که منزوی‌سازی، اشغالگری و فاشیسم همگی در دیکتاتوری آ.ک.پ و م.ه.پ تحقق یافته‌اند. بنابراین سرنگونی این دیکتاتوری به معنای پایان جنگ و تجرید خواهد بود. قبول دمکراسی بر اساس آزادی فیزیکی رهبر آپو منجر به پایان تفکرات و سیاست مردسالار، نژادپرست، استثمارگر و کشتارگر خواهد شد. با تحقق آزادی زن، زندگی آزاد و جامعه دمکراتیك شکل خواهد گرفت. بنابراین این قضیه مربوط به همه فرودستان بوده و گویای منافع تمامی آنهاست. کمپین مقاومتی که ک.ج.ک آغاز نموده، متعلق به همه است.

مردم ما با اقدامات اعتراضی سالگرد توطئه پانزدهم فوریه و اعتراضات به منزوی‌سازی و فاشیسم و مراسم تاریخی روز زن در هشت مارس، کمپین مقاومت را از زمستان ۲۰۲۰ آغاز کرده بودند.

در مقاطع بهار و تابستان نیز نیروهای قهرمان گریلا و یگان‌های مدافع غیرنظامیان "ی.پ.س" و جنبش انقلابی متحد خلق‌ها در مناطق شهری و کوهستانی کوردستان و ترکیه در عملیات‌های خود ضربات سختی به دشمن زدند. در پی آن بود که طرح‌های فاشیستی را ناکام گذاشتند و دیکتاتوری فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ را به آستانه سقوط آورده اند.

دوره تاریخی «جنگ هفتانین» گریلاها، سندروم جدیدی در فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ ایجاد کرد و اکنون کمپین مقاومت «حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست؛ زمان آزادی فرا رسیده است» قصد دارد که مبارزه ضد فاشیستی را به هم متصل کند تا فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را ساقط کند و جنگ انقلابی خلق را به پیروزی برساند. فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ سقوط خواهد کرد و مردمان ما، زنان و انسانیت پیروز خواهد شد.

حزب ما با پیشگامی در این رابطه از نیروهای گریلا و دفاعی، جنبش‌های زنان و جوانان و مردم میهندوست در چهار بخش کوردستان و جهان دعوت می‌کند که حضور موثری در کمپین مقاومت کنونی داشته باشند. اعتراضات ابداعی و همه جانبه انجام دهید تا فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را سرنگون کنیم، رهبر آپو را آزاد نموده و کوردستان آزاد و جامعه دمکراتیك را رقم بزنیم.

کمپین ک.ج.ک به اندازه آزادی کوردستان منجر به دمکراتیزه شدن ترکیه خواهد شد. اقدام متحدانه خلق‌های کوردستان و ترکیه به فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ پایان خواهد داد، کوردستان آزاد و ترکیه دمکراتیك می‌شود. علاوه بر دوستانمان در جنبش متحد انقلابی خلق‌ها "ه.ب.د.ه"، از تمامی نیروهای دمکراتیك آنتی‌فاشیست و زنان و جوانان ترکیه نیز برای دمکراتیزه کردن ترکیه دعوت می‌کنیم. فرامی‌خوانیم تا انقلاب دمکراتیک متحدانه را به ثمر برسانیم.

پر واضح است که اتحاد میان خلق‌های کورد و عرب در حال حاضر خاورمیانه، بزرگترین اتحاد انقلابی‌ست. این اتحاد و مبارزه، کلیه حملات اشغالگرانه حکومت ترکیه را خنثی خواهد کرد و منجر به شکل‌گیری خاورمیانه جدید بر پایه آزادی و خواهری و برادری خلق‌های آن می‌شود.

از اجتماعات عرب، نیروهای سوسیالیست- دمکراتیك و سیاست عرب دعوت می‌کنیم که فعالانه در مقاومت مبتنی بر مبارزه مشترک در برابر اشغالگری حکومت ترکیه شرکت کنند. برای تشکیل خاورمیانەی دمکراتیك که در آن تمامی خلق‌ها بتوانند خواهرانه و برادرانه همزیستی کننند، در برابر فاشیسم همچنین خلق‌های ساکن ایران را به همبستگی در مبارزه فرامی‌خوانیم.

تمامی نیروهای جهانی سوسیالیست و انقلابی- دمکراتیك، جنبش‌های زیست محیطی و زنان را فرامی‌خوانیم برای نجات بشریت از تهدید فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ در کمپین آزادی ک.ج.ک مشارکت کنند."