پ.ک.ک: به همبستگی احزاب ICOR درود می‌فرستیم!

​​​​​​​کمیته روابط خارجه حزب کارگران کوردستان: در شرایطی که نیروهای سیاسی فراوانی از جمله دولت ترکیه به حزبمان حمله‌ور شد‌ه‌اند، اعلام حمایت ICOR از خود را ارزشمند می‌دانیم. ما به همبستگی احزاب ICOR درود می‌فرستیم.

بیانیه کمیته روابط خارجه پ.ک.ک به این شرح است:

"ده‌ها حزب کمونیست و سوسیالیست کشورهای جهان بیانیه‌ای مشترک را صادر کرده و سیاست‌های تهاجمی علیه پ.ک.ک و تدارکات جنگ در جنوب کوردستان علیه جنبش و خلقمان را محکوم کردند. این احزاب که در زیر چتر ICOR گردهم آمده‌اند در بیانیه خود اعلام نموده‌اند که از پ.ک.ک حمایت می‌کنند و همبستگی خود را با ما اظهار کرده‌اند. در شرایطی که نیروهای سیاسی فراوانی از جمله دولت ترکیه به حزبمان حمله‌ور شد‌ه‌اند، اعلام حمایت ICOR از خود را ارزشمند می‌دانیم. ما به همبستگی احزاب ICOR درود می‌فرستیم. این همبستگی بسیار ارزشمند است و می‌خواهیم اعلام کنیم که حزبمان در مبارزات خود به این همبستگی معنی خواهد بخشید.

اکنون در تلاش هستند تا توطئه‌ای که در سال ١٩٩٩ علیه رهبر آپو انجام شد را تازه کنند و جنبشمان را پاکسازی کنند. آنکه این حملات را تحمیل می‌کند نخست دولت ترکیه است. دولت ترک برای نیل به این هدف خویش، هم از نوکران کورد و هم از ناتو با سرکردگی آمریکا استفاده کرده و در حال حمله به جنبش آزادیخواهیمان است. تلاش‌های پ.د.ک در سال ٢٠٢٠ برای محاصره مناطق گریلایی و سیاست‌های آمریکا که در ۶ نوامبر ٢٠١٨ با اعلام تعقیب مسئولین حزبمان صادر شد از هم جدا نیستند. بدون شک این توطئه و نقشه به تمامی کوردها زیان وارد خواهد کرد. بدیهی است که سازمان‌های کوردی مشاهده کردند که تداوم حملات به پ.ک.ک به زیان تمامی کوردها می‌باشد و علیه این سیاست موضعگیری کردند.

حمله به حزبمان و مبارزه آزادیخواهیمان، هم حمله به نیروهای دمکراتیک خاورمیانه است و هم حمله به نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک جهان که خود پ.ک.ک بخشی مهم از این نیروها می‌باشد. از اینرو اعلام موضع احزاب دمکراتیک و انقلابی زیر چتر ICOR در واکنش به حملاتی که علیه جنبشمان صورت می‌گیرند موضعگیری بسیار مهم دمکراتیک و انقلابی می‌باشد. همزمان این موضوع واجد اهمیت فراوانی است که در بیانیه نیز آمده است؛ آنچه بیش از همه به مبارزه آزادیخواهی خلق کورد زیان وارد می‌کند ترغیب حمله یک نیروی کورد به نیروی دیگری از کورد می‌باشد. این موضعگیری نشانه آشكار رفاقت واقعی این احزاب با کوردهاست.

موضع ICOR علیه حملات و سیاست‌های خصمانه‌ای که مبارزه آزادیخواهی ملت کورد را هدف قرار داده است برای ما، همچنین برای اتحاد داخلی کورد و تقویت مبارزه مشترک و همبستگی داخلی جنبش‌های انقلابی واجد اهمیت است. ما همچون گذشته بر مواضع خود پافشاری می‌کنیم و برای مبارزات دمکراتیک، آزادیخواهانه و سوسیالیستی تمامی احزابی که در زیر چتر ICOR این بیانیه‌ی مشترک را صادر کرده‌اند آرزومند پیروزی هستیم."