جنگ میان ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران گردان ٢٣ در اعزاز

شنبه شب (٨ آگوست/ ١٨ مرداد) میان ارتش اشغالگر ترک و مزدورانشان در گردان ٢٣ در روستای سجو از توابع اعزاز درگیری روی داد.

برپایه‌ی گزارش‌های دریافت شده، درگیری میان ارتش اشغالگر ترک و مزدوران گردان ٢٣ پس از آن آغاز شد که نظامیان ارتش ترک «ابوسمیر» سرکرده این گردان را بازداشت کردند.

همچنین خودروهای زرهی ارتش اشغالگر ترک در چند روز گذشته یک کودک را در نزدیک روستای سجو به زیر گرفتند. ساکنان این منطقه در اعتراض به وحشیگری رژیم ترک تظاهراتی اعتراضی را برپا کردند و به سوی خودروهای ارتش ترکیه سنگ پرتاب کردند.