پاسخ احزاب شمال-شرق سوریه به اظهارات اسد

احزاب و نیروهای سیاسی شمال-شرق سوریه اعتراض خود را نسبت به اظهارات رئیس رژیم سوریه، بشار اسد نشان داده و اظهار داشتند که انکار عناصر شمال-شرق سوریه نادیده گرفتن واقعیت امر و به خطر انداختن یکپارچگی سوریه به شمار می‌رود.

بسیاری از احزاب و نیروهای سیاسی شمال-شرق سوریه در رابطه با اظهارات بشار اسد که وجود کورد در مرزهای سوریه را انکار می‌کند بیانیه‌ای مشترک را منتشر کردند و اظهار داشتند که اشاره حکومت سوریه نشان از قرائت غلط وی از وضعیت شمال-شرق سوریه بوده و در راستای منافع خلقهای سوریه و اتحاد سوریه نیست.

متن بیانیه به این شرح است:

"٩ سال از قتل، آوارگی و ویرانی در سوریه می‌گذرد و با این وجود بشار اسد همچنان با همان ذهنیت و زبانی سخن می‌گوید که این فاجعه را برای خلق سوریه به همراه داشت. ذهنیت و زبانی که بشار اسد با آن سخن می‌گوید بدور از گرفتن هر گونه درس و واقعیت موجود است. لازم بود که پاسخی برای دردها و آلام خلق سوریه با تمامی عناصر تشکیل دهنده آن تبدیل می‌شد. با چنین منطقی این ذهنیت نشان از عدم خواست پذیرش راه‌حلی سیاسی برای این دردها و آلام دارد.

در اینجا ما می‌خواهیم اصرار داشته باشیم که تمامی عناصر تشکیل دهنده خلق سوریه در شمال-شرق سوریه اعم از عرب، کورد، سریانی و دیگر عناصر تشکیل دهنده اصیل منطقه، پیش از آنکه مرزهای دولت سوریه ترسیم شوند، همه با هم در این منطقه همزیستی داشته‌اند. به همین دلیل عناصر تشکیل دهنده اصیل این منطقه از جای دیگری به این منطقه نیامده و نباید به این شیوه در رابطه با شهروندان سوری سخن گفت.

این عناصر تشکیل دهنده با حق شهروندی و اصالت خود وجود داشته و زمانیکه رژیم آنها را در چنگال تروریستها تنها گذاشت آنها جایگاه و شان خود را حفظ کردند. عناصر تشکیل دهنده خودمدیریتی دمکراتیک خود را توسعه داده و آن را برای تمامی سوریه به نمونه تبدیل کردند. رهبری خودمدیریتی دمکراتیک با اتنیکها و اعتقادات و ادیان موجود در آن به موزائیکی تبدیل شده است. در صورتیکه یک سوریه دمکراتیک ایجاد نشود و هر فرد سوری قادر به برخورداری از حقوق فردی، اجتماعی و آزادی‌های خود نباشد، ثبات در سوریه امکان‌پذیر نخواهد بود.

این عناصر شأن و جایگاه سوریه و اتحاد ان را حفظ کردند و با فدا کردن هزاران نفر هزینه آن را دادند. زمانی که این عناصر تشکیل دهنده شمال-شرق سوریه با نیروی خود علیه تروریستهای تاریک‌پرست به همکاری با یکدگر برخاستند، این اقدام در راستای منافع سوریه بود. خصوصا که این نیرو نه بر اساس خواست آنها تشکیل نشد. بلکه برای پر کردن خلا قدرتی تشکیل شد که ناشی از بی‌اراده‌گی رژیم بود. این همکاری به منظور منافع مشترک علیه ترور بود و نه برای جنگ با دولت سوریه.

در زمانی که اصرار می‌کنیم که خلقمان هیچگاه به تهدیدی برای سوریه بدل نشده است و خواست تجزیه نداشته است، از حکومت سوریه می‌خواهیم که به خوبی در رابطه با طرفهایی که به تجزیه دست می‌زنند و ساکنان اصیل آن را تهدید می‌نمایند که گویا سوری نیستند، تحقیق نماید. در رابطه با شهدای مقاومت خلقمان، ما می‌بینیم که انکار این عناصر، همانند دوری کردن از قبول واقعیت موجود بوده و ما تاکید می‌کنیم که غیر از یک پروژه واقعی و دمکراتیک راه دیگری برای حل مسئله وجود ندارد. شمال-شرق سریه تحت لوای پروژه ملت دمکراتیک زنده‌ترین نمونه و فعالترین مثال برای این تلاش است. با انکار عناصر تشکیل دهنده آن، مانند کورد این پروژه امکان پیروزی نخواهد داشت. پیشنهاد دمکراتیک به معنای انکار مسئله کورد نیست، اما اتحاد و تکثر در سوریه را توسعه بخشیده و راه حل واقعی را برای مسئله کورد و دیگران مهیا می‌کند. ما می‌بینیم که اصرار حکومت سوریه و  اشاره آن بر مناطق شمال-شرق سوریه نگرشی اشتباه بوده و نه در راستای منافع خلق سوریه و نه خود آن قرار دارد. حکومت سوریه با چنین موضعی به ترکیه خدمت کرده و بر اساس توطئه‌ها و طرح‌های اردوغان و کسانی که می‌خواهند سوریه را ویران کنند و اتحاد آنها را از میان بردارند حرکت می‌کند.

براین اساس، از حکومت سوریه می‌خواهیم که زبان عقل و منطق را با وضعیت واقعی و موجود بکار برده و هیچ یک از طرفین را از خود نراند. زیرا بیرون راندن و انکار مسئله را عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. سوریه نیازمند در پیش گرفتن موضعی فعال و درست برای امنیت، ثبات و راه حلی دمکراتیک است، و لازم است در درجه نخست به مسئله کورد اعتراف کرده و بحران سوریه را حل نماید.

در خاتمه، ما به عنوان احزاب سیاسی شمال-شرق سوریه از این موضع ثابت برخوردار بوده که  بخشی از پروژه راه حل دمکراتیک در سوریه  هستیم و با مبارزه مشترک برای سوریه‌ای دمکراتیک و متکثر تلاش می‌کنیم."

احزاب امضا کننده این بیانیه:

حزب سوریه آینده

جنبش تغییر دمکراتیک

حزب اتحاد دمکراتیک

حزب اتحاد سریانی

حزب صلح دمکراتیک کوردستان

حزب لیبرال کوردستان

حزب کمونیست کوردستان

حزب دمکراتیک کوردستان-سوریه

حزب دمکراتیک کورد-سوریه

حزب چپ کوردستان-سوریه

حزب چپ دمکراتیک کورد در سوریه

حزب تجمع دمکراتیک کوردستان

حزب تغییر دمکراتیک کوردستان

جنبش نوسازی کوردستان

جنبش اصلاح سوریه

اتحادیه کارگران کوردستان

هیات میهنی عربی

حزب نوسازی و دمکراتیک در سوریه

حزب سبز کوردستان

حزب توافق دمکراتیک کورد در سوریه

حزب اتحاد دمکراتیک کورد در سوریه- یکیتی

حزب دمکراتیک کورد در سوریه-پارتی

حزب دمکراتیک آسور

حزب برادری کوردستان

حزب روز دمکراتیک کورد در سوریه

حزب ملت آزاد روژآوا

جنبش جامعه دمکراتیک

کنگره ستار