جوانان طبقا: ما با ق.س.د همراه هستیم

انجمن جوانان طبقای حزب آینده‌ی سوریه اعلام کرد، آنها آماده هستند در مقابل حملات دولت ترکیه و تبهکاران به عین عیسی به این مقاومت بپیوندند

شورای جوانان طبقای حزب آینده‌ی سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی حملات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران به عین عیسی را محکوم کرد.

حسن الکینو مشاور رئیس شورای جوانان حزب آینده‌ی سوریه ببانیه‌ای قرائت کرده و حملات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش علیه مردم غیرنظامی منطقه را محکوم کرد.

الکینو گفت، "دولت ترکیه و تبهکارانش با تغییر دمگرافی منطقه، اموال غیرنظامیان را غارت کرده و مردم را از خانه و کاشانه‌ی خود بیرون می‌کنند."

وی همچنین گفت، دولت ترکیه با حمله به غیرنظامیان مرتکب جنایت جنگی می‌شوند.

از طرف دیگر جوانان اعلام کردند، آنها همراه ق.س.د هستند و کنفرانس مطبوعاتی را با سر دادن شعار به پایان رساندند.