تبهکاران در عفرین یک شهروند را ربودند

تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه ۴ روز پیش در منطقه‌ی جندرس عفرین یک هم‌وطن با نام بدر کوتو را ربودند و تاکنون هیچ خبری در مورد سرنوشت و وضعیت وی بدست نیامده است.

دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش از ۱۸ مارس ۲۰۱۸ در عفرین قتلعام، ربودن و غارت خانه، اموال، مغازه و محصول زیتون هموطنان را آغاز کرده‌اند و از آن زمان تاکنون به جنایت علیه شهروندان این منطقه ادامه می‌دهند.

به گفته‌ی یک منبع در بخش جندرس عفرین اشغالی، تبهکاران با نام پلیس نظامی دولت اشغالگر ترکیه از ۵ نوامبر ۲۰۲۰ یک شهروند با نام بدر کوتو اهل روستای حمام در منطقه‌ی جندرس عفرین را ربوده‌اند و تاکنون هیچ خبری در مورد زندگی و سرنوشت وی بدست نیامده است.