آغاز به کار دومین کنفرانس جوانان خاورمیانه در کوبانی

​​​​​​​دومین کنفرانس جوانان خاورمیانه در کوبانی واقع در روژاوای کردستان از صبح امروز آغاز و سه روز ادامه خواهد داشت

دومین کنفرانس جوانان خاورمیانە در کوبانی واقع در روژاوای کردستان از صبح امروز آغاز و سە روز ادامە خواهد داشت.

 

کنفرانس جوانان خاورمیانە با شعار "بە سوی خارمیانە ای دمکراتیک" در مرکز فرهنگ و هنر کوبانی از ساعات ابتدایی صبح امروز با شرکت نمایندگان چهار بخش کردستان و کشورهای خاورمیانە آغاز شد.

در این کنفرانس همچنین جوانانی از کشورهای تونس، لبنان، فلسطین، عراق، لیبی و نمایندگانی از جنش جوانان ارمنستان حضور دارند.

 

بیشتر شرکت کنندگان در کنفرانس لباس های ملی خود را بر تن کردەاند.

 

روز اول این کنفرانس با بحث و گفتگوی نمایندگان کشورها و خلق ها آغاز شد.

 

یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس کە قرار است بە آن پرداختە شود پیشاهنگی جوانان در مبارزات مشترک خلق ها جهت ایجاد جامعەای آزاد و دمکراتیک در خاورمیانە است کە اینبارە قطعنامەای مشترک منتشر خواهد شد.