آموزش نومبارزان عرب در آکادمی‌های نیروهای سوریه دمکراتیک

مبارزان عرب در آکادمی ق.س.د آموزش می‌بینند. هم زمان با تمرینهایشان با سلاح سبک، در مورد تاریخ کورد، عرب و فرهنگ آنها و همچنین در کلاس‌های ایدئولوژیک و سیاسی شرکت می‌کنند.

مبارزان عرب در آکادمی ق.س.د آموزش می‌بینند. هم زمان با تمرینهایشان با سلاح سبک، در مورد تاریخ کورد، عرب و فرهنگ آنها و همچنین در کلاس‌های ایدئولوژیک و سیاسی هم آموزش می‌بینند. همه‌ی مبارزانی که در آکادمی شهید چک ژین در عین عیسی آموزش می‌بینند، جوانان داوطلب عرب هستند.

جوانان عرب رقا، طبقا و عین عیسی برای جنگ با اشغالگری و برای آنکه خاک خود و شهر خود را در مقابل اشغالگران ترک حفظ کنند، آموزش می‌بینند.

سیوار طبقا یکی از این جوانان است که در این تمرینها شرکت کرده است، او اعلام نمود، می‌خواهند از خاک خود در مقابل اشغالگران دفاع کنند و اینگونه از اتحاد خلق‌ها هم دفاع خواهند کرد.

هانی محمد علوش هم اعلام کرد، تمرینهای بسیار خوب و آموزش بسیار منظم و خوبی می‌بینند تا وطن خود را از تبهکاران و اشغالگران ترک حفظ کنند و مناطق اشغال شده را آزاد کنند. برای این منظور خود را آماده می‌کنند.

باران رقا هم اعلام کرد، او به خواهر و برادران کوردش افتخار می‌کند و گفت:"به عنوان مبارزان ق.س.د در هر جایی حقوق خواهران و برادرانمان نقض شود، ما آنجا خواهیم بود و از آنها دفاع خواهیم کرد، ما همه با هم علیه اشغالگری دولت ترکیه می‌ایستیم."