احزاب کرد روژاوا حملات دولت ترکیه را محکوم کردند

احزاب کرد روژاوا حملات دولت ترکیه علیه جنوب کردستان را محکوم کردند.

مسئولان حزب چپ دمکراتیک و حزب لیبرال کردستان در روژاوا حملات دولت ترکیه علیه جنوب کردستان را محکوم کردند.

گدو: دستاوردها را هدف قرار دادەاند

صالح گدو دبیر کل حزب چپ دمکراتیک کردهای سوریه، دربارەی حملات دولت ترکیه علیه جنوب کردستان گفت، " این حملات بخشی از سیاستهای اردوغان است". گدو اعلام کرد،اردوغان به شمال، جنوب و روژاوای کردستان حمله می‌کند و این هم اثبات می‌کند که او نه تنها علیه شمال کردستان بلکه علیه تمامی  کردهاست و در هر مکانی که کردی وجود داشته باشد خواهان تضعیف آنهاست. خواهان سلطه بر تمامی کردستان است. "

گدواعلام کرد، "زمانیکه کردها نقش مهمی ایفا میکنند، زمانیکه در روژاوا گامی بزرگ برداشته میشود و دستاوردهای بزرگ بدست میآیند حملات افزایش مییابند. در جنوب کردستان منطقەای فدراسیون وجود دارد و معلوم است که آ.ک.پ این را قبول نمی‌کند. حتی می‌گوید که اگر در جنوب آفریقا هم کردی وجود داشته باشد به او اجازەی هیچ کاری نخواهیم داد."

گدو با اشاره به سکوت موجود در سطح بین الملل دربارەی حملات دولت ترکیه در جنوب کردستان خاطر نشان ساخت که دولت ترکیه ۳۰ کیلومتر از خاک جنوب کردستان را به اشغال درآورده است، در هر مکانی سکوتی وجود دارد و افزود، " بایستی قدرت‌های بین‌المللی علیه این قتل‌عام‌ها بایستند و در برابر اقدامات این کشور بگویند " بایست". بویژه باید آمریکا و حکومت عراق اقدامی انجام دهند. جنوب کردستان بخشی از خاک عراق بوده و باید بگویند "بایست"."

تَلو: نمیتوانند پ.ک.ک را نابود کنند

فرهاد تلو ریاست حزب لیبرال کردستان اعلام کرد، دولت ترکیه در شمال و روژاوای کردستان شهرها را تخریب می‌کند و افزود، " سالهاست دولت ترکیه به کردستان و شهرها به کردها حمله می‌کند. در روژاوا و شمال (کردستان) شهرها را تخریب کرد. جزیر، آمد، نصیبین و بسیاری دیگر از مناطق را تخریب کرد. در این اواخر شهرها و شهروندان جنوب کردستان هدف این حملات قرار گرفتەاند. جنبش آزادیخواه پ.ک.ک را بهانه قرار دادەاند. بمدت ۴۰ سال است که می‌گویند "پ.ک.ک پایان خواهد یافت و یا به پایان خود نزدیک میشود" اما میبینیم که هر روزه پ.ک.ک توسعه یافته و موفق می‌گردد. ما؛ حزب لیبرال کردستان در شخص اردوغان حملات حاکمیت ترکیه را محکوم میکنیم. موضع آنها موضعی دشمنانه است. چنین ارزیابی می‌کنیم".

با سکوت خویش از آنها حمایت میکنند

فرهاد تلو با اشاره به سکوت مسئولین اقلیم کردستان در برابر این حملات گفت، " میبینیم که ریاست اقلیم کردستان، مسئولین عراق و اتحادیەی عرب در برابر این حملات سکوت کردەاند. این مسئله غیر قابل قبول است. (با این سکوت) دو پیام داده می‌شود؛ اول، اردوغان به حملات خود علیه غیر نظامیان ادامه خواهد داد و دوم، با سکوت خویش از این جنگ حمایت میکنند.

اگر مسئولین اقلیم کردستان با این نام نمی‌توانند، از راه پارلمان کردستان پیامی را در رسانەها منشتر کرده، این حملات را محکوم کرده و سکوت نکنند. بایستی سازمان ملل متحد نظرات خود را دربارەی این حملات بیان کند. بایستی با قدرت‌های بین المللی، اروپا، آمریکا، روسیه و حکومت بغداد دیدار کنند.

هیئتی از نمایندگان کرد روژاوا به جنوب کردستان رفتەاند و با جنبش‌های کردستانی دیدار می‌کنند. هدف آن‌ها دفاع از اتحاد خلق کرد است. در همان وقت دولت ترکیه این مناطق را بمباران میکند. در نتیجەی آن مردم ما کشته می‌شوند و به خلقمان زیان وارد میشود. بایستی همەی مطبوعات این را به جهان اعلام کنند، این همان چیزیست که از احزاب سیاسی خواسته می‌شود."