ارتش ترکیه مجبور به ترک کوهستان سیرو شد

اترش ترکیه پس از شکست ممتد در برابر نیروهای گریلایی ه.پ.گ و یژاستار مجبور به ترک کوهستان سیرو شد

اترش ترکیه پس از شکست ممتد در برابر نیروهای گریلایی ه.پ.گ و یژاستار مجبور به ترک کوهستان سیرو شد

 

لشکرکشی ارتش ترکیه به مناطق گلیه رش، گلیه حاجی‌بگ، دشت حیات، کانی‌رش، کوه سیرو و کوه ماوا با پاسخهای سهمگین گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار روبرو شد.

 

ارتش ترکیه پس از آنکه از استقرار نیروهای خود در کوه سیرو نا امید شد حوالی ظهر با هلی‌کوپترهای سیکورسکی مجبور به ترک منطقه گردید.