اعلام آتش بس موسکو در ادلب

ارتش روسیه اعلام کرد، نیروهای رژیم سوریه و تبهکاران در استان ادلب واقع در شمال غربی آتش بس کردند.

ارتش روسیه با انتشار بیانیەای کتبی اعلام کرد، " در نتیجەی تلاش‌های روسیه، با میانجیگری روسیه و ترکیه در مناطق بدون جنگ از روز ۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد آتش بس اعلام شده است."

در بیانیه آمده است، " سرانجام آشکار شد بمبارا‌ن‌های گروههای مخفی کاهشی چشم گیر در پی داشته است."

در این اواخر در منطقەی ادلب تقریبا هر روزه درگیری رویداده است. ارتش سوریه همراه با همپیمان خویش روسیه مدتیست که بدون وقفه منطقه را بمباران میکنند. این منطقه تحت کنترل تبهکاران وابسته به ترکیه است.

همچنین اعلام شده است که در طی ماههای مه و آوریل صدها غیر نظامی کشته شده و هزاران نفر آواره شدەاند.