الهام احمد : رژیم سوریه در عفرین هیچ نقشی ندارد

الهام احمد ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در رابطه با گسترش حملات رژیم ترکیه علیه عفرین به خبرگزاری هاوار گفت که رژیم سوریه در این بخش سوریه منفعل است و نقشی ندارد.

الهام احمد ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک در را بطە با گسترش حملات اخیر رژیم ترکیە علیە عفرین با خبرگزاری هاوار مصاحبەای انجام دادە است. او می گوید رژیم سوریە در عفرین نقشی ندارد.

 

الهام احمد ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک می گوید، مقاومت مردم عفرین و مبارزان ی.پ.گ، ی.پ.ژ و نیروهای سوریە دمکراتیک در برابر حملات رژیم اشغالگر ترکیە و تبهکاران همپیمان آن در ۵٣ مین روز خود  پیروزیهای بزرگی بە همراە داشتە و پوزە ترکیە و تبهکارانش بە خاک مالیدە شدە است. حملات هوایی و توپخانەای علیە شهروندان غیرنظامی و نظامیان حاضر در عفرین بە صورت جداگانە انجام می شود.

 

در برخی از جبهەها، نبرد سنگینی در جریان است و نظامیان ارتش ترکیە متحمل ضربات سنگینی از جانب مبارزان شدەاند. این خود نشانە آن است کە ترکیە تاکنون هیچ دستاوردی از حملات بە عفرین بە دست نیاوردە است.

 

الهام احمد می افزاید، تنها دستاورد رژیم ترکیە در عفرین تخریب منازل مسکونی و اماکن عمومی و کوچ اجباری غیرنظامیان روستاها و شهرهای این منطقە است. ترکیە قصد دارد ساکنان منطقە عفرین را بە اجبار از سرزمینشان بیرون کند. این رژیم فاشیست آب آشامیدنی را بر مردم منطقە قطع کردە، علیە کودکان، زنان و سالمندان قتل عام انجام می دهد، مردم غیرنظامی را با سلاحهای شیمیایی توپباران می کند، در خانە، روستا و مزارع اهالی عفرین خرابی بە وجود آوردە و احشام روستایان را از بین می برد. رژیم ترکیە در جنگ علیە عفرین این دستاوردها را داشتە است.

 

ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک می گوید، اردوغان در بیانیەای می گوید قصد دارد وارد شهرهای شود کە نیروهای سوریە دمکراتیک از وجود داعش پاکسازی کردند. می خواهد پروژە فدرالی شمال سوریە کە در این منطقە در جریان است را نابود کند. در اصل رژیم ترکیە قصد تجزیە شمال سوریە را دارد. حقیقتی کە هم اکنون در عفرین روی دادە تقسیم این منطقە در میان روسیە و ترکیە است. 

 

الهام احمد در رابطە با موضع ناتو در مورد حملات ترکیە بە عفرین می گوید، تاکنون ناتو در اینبارە موضع روشنی اتخاذ نکردە، زیرا ترکیە عضوی از ناتو است. اگر ناتو بە اقدامات ترکیە واکنش نشان می داد رژیم ترکیە هیچ گاە قادر نبود بە عفرین حملە کند.

 

الهام احمد با اشارە بە اعزام نیروهای نظامی رژیم سوریە بە عفرین نیز گفت، اعزام این نیروها بە عفرین فقط  در حد یک نمایش بود . ما از این نیروها تقدیر می کنیم آنان برای حفاظت از خاک سوریە جان خود را فدا می کنند. اما موضح رژیم سوریە در قبال عفرین تاکنون ضعیف بود و واکنشی جدی بە حملات علیە عفرین نشان ندادە است. رژیم سوریە از این توان کە حریم هوایی خود را حفاظت کند برخوردار است.