انفجاری در منطقه‌ی زرگانی حسکه روی داد

در حمله‌ای انتحاری در منطقه‌ی زرگانی حسکه خودرویی بمبگذاری شده منفجر شد.

  در ساعات ۲۲ شب گذشته خودرویی بمبگذاری شده در حمله‌ای انتحاری به منطقه‌ی زرگانی در حسکه منفجر شد. در نتیجه‌ی این انفجار زیان مادی به مغازه و خودرو‌های اطراف وارد شد.

  نیروهای آسایش تدابیر امنیتی لازم را در این منطقه اتخاذ کردند.