بازگشت زندگی به کرانه شرقی رود فرات

نیروهای سوریه دمکراتیك عصر دیروز از آزادسازی شهرک سکنیه در نزدیکی میدان نفتی العمر خبر دادند. تصاویر خبرگزاری فرات  از مناطق آزاد شدەی دیرالزور توسط نیروهای سوریه دمکراتیك، حاکی از خوشحالی ساکنین بومی و بازگشت آنها به محل زندگی خود است.

نیروهای سوریه دمکراتیك عصر دیروز از آزادسازی شهرک سکنیه در نزدیکی میدان نفتی العمر خبر دادند. تصاویر خبرگزاری فرات  از مناطق آزاد شدەی دیرالزور توسط نیروهای سوریه دمکراتیك، حاکی از خوشحالی ساکنین بومی و بازگشت آنها به محل زندگی خود است.

 

در ادامه عملیات تندباد جزیر به منظور پاکسازی مواضع داعش در کرانه شرقی رود فرات و دیرالزور، شهرک سکنیه آزاد شده است.

 

در جریان درگیری‌های در این منطقه دستکم پانزده تن از افراد داعش کشته شدند و یک انبار تسلیحات این گروه تحت کنترل مبارزان درآمده است.

 

پیش از این المعمر، بزرگترین میدان نفتی سوریه در نزدیکی شهرک سکنیه توسط مبارزان در بیست و دوم اکتبر امسال آزاد شده بود،.

 

در ماههای گذشته دهها هزار نفر از ساکنین محلی به خاطر اقدامات خشونت‌بار داعش و ارتش سوریه اقدام به ترک خانەهای خود کردند.

 

اما در دو ماه گذشته به دنبال آغاز عملیات تندباد جزیر دهها روستا از مواضع داعش پاکسازی شدەاند.

 

بسیاری از مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیك که در عملیات شرکت کردەاند از جوانان بومی منطقه هستند که تصمیم گرفتند برای رهایی از داعش و رژیم سوریه مبارزه کنند.

 

رود فرات منطقەی دیرالزور را به دو بخش تقسیم کرده و در عین حال مرزی طبیعی میان نیروهای سوریه دمکراتیك و ارتش سوریه و نیروهای همـپیمان آن بوده است.

 

در شرق فرات قوانین دمکراتیك حاکم شده و ساکنین بومی که به خانەهای خود بازگشتەاند به آیندەای روشن به دور از خشونت و دیکتاتوری امیدوار هستند. زنان روستایی دوباره لباس‌های رنگین خود را بر تن کرده و با رفتن داعش، دوباره صدای موسیقی از خانەها به گوش می‌رسد.

 

نیروهای سوریه دمکراتیک به ساکنین بومی قول دادەاند که اداره مناطق تحت حفاظت خود را به غیر از خود آنها به هیچ نیروی دیگری واگذار نکنند.