تبهکاران آنکارا باغ‌های زیتون عفرین را به آتش کشیدند

گروه‌های تبهکار رژیم ترکیه باغ‌های زیتون منطقه‌ی ماباتا در عفرین را به آتش کشیدند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، گرو‌ه‌های تبهکار باغ‌های زیتون روستای بیریمجی را به آتش کشیدند.

  تبهکاران از اهالی منطقه که برای خاموش کردن آتش رفته بودند جلوگیری کردند.