تحرکات نظامی در مرز گره‌سپی

در چند روز اخیر دولت اشغالگر ترکیه نیروهای نظامی خود را در در مرز گره‌سپی در روژاوای کردستان افزایش داده و در حدود مرزی به حفر خندق پرداخته است .

  در چند روز اخیر تحرکات نظامی ارتش اشغالگرترکیه در خط مرزی گره‌سپی‌-‌کانی خزالان در رحا  افزایش یافته است. اعلام شده است که ارتش اشغالگر ترکیه نیروهای خود را در این مرز افزایش داده و به حفر خندق پرداخته‌ است.

  اعلام شد، در ساعت ۳ روز ۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر در خط مرزی کانی خزالان ۱۳ تانک مستقر شدند.

  به ویژه در چند روز اخیر تحرکات نظامی ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه کانی خزالان افزایش یافته است.