تظاهرات هزاران نفری حمایت از آزادی اوجالان در منطقه فدرال جزیر

هزاران تن از ساکنین منطقەی جزیر در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه با خواست آزادی رهبر اوجالان راهپیمایی کردند.

هزاران تن از ساکنین منطقەی جزیر در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه با خواست آزادی رهبر اوجالان راهپیمایی کردند.

 

اعتراضات هفتەهای اخیر در اقصی نقاط جهان به دنبال افزایش نگرانی‌ها از سلامتی اوجالان در زندانی امرالی بوده است.

مقامات ترکیه پاسخی به این نگرانی‌ها نداده و مجوز دیدار در امرالی را صادر نکردەاند.

 

روز گذشته هزاران تن از اهالی شهرهای دربسی، سرکانی و زرگان با ورود به شهر تل‌تمر در یک راهپیمایی شرکت کردند.

 

محمد سعید شیخموس ریاست مشترک شعبه جنبش جامعه دمکراتیك در تل‌تمر طی سخنانی در میان معترضان گفت جوامع تحت ستم منطقه با استفاده از فلسفەی رهبر اوجالان به آزادی رسیدەاند و از رهبر خود دفاع خواهند کرد.