جنبش جامعه دمکراتیک دانشجویان نمایشگاه هنری را مورد تقدیر قرار داد

جنبش جامعه دمکراتیک (تَو-دَم) از دانشجویان یک نمایشگاه هنری در شهر حلب قدردانی کرد

به رغم حملات اشغالگری دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن، زندگی در روژآوا همچنان در جریان است. جنبش جامعه دمکراتیک-تودم- شرکت کنندگان نمایشگاه نقاشی را که در محله شیخ مقصود حلب شرکت کرده بودند مورد تقدیر قرار داد.

در محله شیخ مقصود حلب به منظور حمایت از مقاومت عصر و مقاومت شکوه و سربلندی، نمایشگاه هنر نقاشی با شعار "با رنگ انتقام کوردکان عفرین را خواهیم گرفت"  افتتاح شد. این نمایشگاه با مشارکت ۵۰ دانشجو و یکصد اثر هنری افتتاح شد. در روز دوم برگزاری این نمایشگاه، جنبش جامعه دمکراتیک و اتحادیه روشنفکران محله شیخ مقصود دانشجویانی را که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند مورد قدردانی قرار دادند.