در ترب سپی زمین‌های کشاورزی در آتش سوختند

در نتیجه‌ی آتش سوزی در ۲۹ روستای ترب سپی ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به خاکستر تبدیل شدند.

  آتش سوزی ترب سپی با همیاری نیروهای ی.پ.گ، ی.پ.ژ و اهالی منطقه قبل از رسیدن آتش به جایگاه نفت خاموش شد.

  آتش سوزی به ۲۹ روستا زیان وارد کرده و زمین‌های کشاورزی ۱۸ روستا به خاکستر مبدل شدند.

  نیروهای امنیت داخلی و یگانهای امنیتی تحقیقات خویش را دربارەی عوامل وقوع این آتش سوزی آغاز کردند.

  اهالی اعلام کردند، با هدف ایجاد هرج و مرج و زیانهای اقتصادی زمینهای کشاورزی به آتش کشیده میشوند. در بسیاری از روستاهای منطقه ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران داعش زمینهای کشاورزی را به آتش میکشند.