٧ تبهکار ترکیه در عفرین و عزاز به هلاکت رسیدند

​​​​​​​ی.پ.گ اعلام کرد در نتیجه دو عملیات که در منطقه شراوا-ی عفرین و عزاز انجام داده‌اند ۷ مزدور را به هلاکت رسانده‌اند

مرکز اطلاع‌رسانی ی.پ.گ اعلام کرد طی دو عملیات کە در ۱۰ ژانویە ۲۰۱۹/٢٠ دیماه در عفرین و عزاز انجام دادەاند ۷ مزدور دولت فاشیست ترک کشتە و ۲ پایگاە آنان بە صورت کامل منهدم شد

 

بنابر اطلاعیه ی.پ.گ "مبارزان در ادامە عملیات‌های خود را بر علیە ارتش دولت ترک و مزدورانشان در عفرین و اطراف آن  عملیاتی دیگر در ۱۰ ژانویە بە انجام رساندەاند و طی آن ضربە سنگینی بە اشغالگران وارد گردید.

 

در تاریخ ۱۰ ژانویە ۲۰ بهمن ماە مبارزان ما بر سر راە مابین دو روستای کیماری و برادی در ناحیەی شراوا یک حملە بە اتومبیل نظامی  مزدوران فرقەی حمزە انجام گرفت کە طی آن یک مزدور با نام محمد ابو امجد کشتە و یک مزدور دیگر بە شدت زخمی شد. اتومبیل آنها منهدم گردید و درگیری مابین مبارزان ما و گروهی دیگر از مزدوران کە می‌خواستند کشتە و زخمی هایشان را آنجا دور کنند رخ داد کە طی آن ۴ مزدور دیگر کشتە و یک زخمی دیگر برجای ماندند.

 

مبارزان ما در همین روز عملیاتی را در اطراف روستای کلجبرین ناحیەی عزاز انجام دادند کە طی آن ۲ مزدور بە نامهای یامین حیانی و ابراهیم شوبک کشتە و اتومبیل آنها بە طور کامل منهدم گردید."