دوره آموزشی ٧٠٠ تن از نیروهای وظیفه دفاع در عفرین آغاز شد

هفتصد تن از جوانان کرد و عرب ساکن منطقەی عفرین در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه روز گذشته دوره آموزشی یک و ماه نیمەی خود را آغاز کردند.

هفتصد تن از جوانان کرد و عرب ساکن منطقەی عفرین در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه روز گذشته دوره آموزشی یک و ماه نیمەی خود را آغاز کردند.

 

پیش از این، یازده دوره آموزشی دیگر نیروهای "وظیفەی دفاع" در عفرین برگزار شده است.

 

دجله حسن مسئول شورای دفاع کانتون عفرین طی سخنانی در این مراسم اعلام کرد عفرین از نیروهای کافی برای دفاع از خود برخوردار است و به هر حملەای پاسخ خواهد داد.

 

مبارزان شرکت کننده در مراسم، پس از ادای سوگند، دوره آموزشی خود را آغاز کردند.