دو زن جوان در حمله افراد ناشناس در شهر حسکه روژاوا جانباختند

صبح امروز یک عضو شورای جوانان سوریه دمکراتیك و خواهرش طی حملەای در شهر حسکه شمال سوریه به قتل رسیدند

صبح امروز یک عضو شورای جوانان سوریه دمکراتیك و خواهرش طی حملەای در شهر حسکه شمال سوریه به قتل رسیدند.

 

ساعت شش صبح امروز، افراد ناشناس با استفاده از نارنجک به منزل مسکونی "دیلان شیخ محمود" عضو شورای جوانان سوریه دمکراتیك حمله کردند. در اثر انفجار، دیلان و خواهرش "دلیار" جان خود را از دست دادند.

 

نیروی آسایش روژاوا تحقیق در مورد این واقعه و عاملان آنرا آغاز کرده است.

 

منزل مسکونی خانواده شیخ محمود در محله عزیزیه شهر حکسه در فدراسیون شمال سوریه است.

 

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت حمله امروز را بر عهده نگرفته است.