دو نوزاد عفرینی بخاطر بیماری و نبود شیر خشک جان خود را از دست دادند

بە دلیل وضعیت دشوار آورگان عفرینی در کانتون شهبا و بی توجهی سازمانهای حقوق بشری دو نوزاد در اثر نبود شیر خشک جان خود را از دست دادەاند. همچنین کودک ١٩ روزه دیگر بە دلیل مشابە در شرایط بحرانی بە سر می برد.

بە دلیل وضعیت دشوار آورگان عفرینی در کانتون شهبا و بی توجهی سازمانهای حقوق بشری دو نوزاد در اثر نبود شیر خشک جان خود را از دست دادەاند. همچنین کودک ١٩ روزه دیگر بە دلیل مشابە در شرایط بحرانی بە سر می برد.

 

هَمَرین یوسف در حالی کە فقط ١۶ روز از عمرش می گذشت روز ١٠ آوریل و امین نور نیز پس از گذشت ۵ روز از تولد، ۵ آوریل بە دلیل نبود شیر خشک جانشان را از دست دادند.

 

این کودکان بە دلیل نبود امکانات بهداشتی و شیر خشک بیمار شدە بودند و امکانات پزشکی هلال احمر برای نجات آنها کافی نبود.

 

ریم قَرمو از اعضای مدیریت هلال احمر کرد در همین رابطه اعلام کرد نیروهای امداد رسانی و تیم پزشکی تلاش زیادی برای نجات این کودکان انجام دادند اما بە دلیل نبود امکانات پزشکی لازم متاسفانە موفق بە نجات جان این کودکان نشدند.

 

او از سازمانهای بین المللی و حقوق بشری خواست سکوت خود در قبال وضعیت آورگان عفرینی که پس از حملات وحشیانه ترکیه به شهبا پناه بردەاند را بشکنند و با ارسال کمکهای درمانی و خوراکی بە داد کودکان گرسنە عفرینی برسند تا جلوی ادامه فجایع انسانی گرفته شود.

 

ریم قَرمو می گوید هم اکنون صدها کودک بیمار و تحت مداوا هستند.

 

مرگ این دو نوزاد در حالی است کە یک کودک ١٩ روزه دیگر با نام اکرم بە دلیل تب بالا و عفونت شدید قادر بە نفس کشیدن نیست و در شرایط بحرانی بە سر می برد.

 

خانوادە اکرم ساکن عفرین بودند اما پس از حملات ارتش ترکیە و القاعده علیە کانتون عفرین، همراە با صدها خانوادە دیگر بە کانتون شهبا پناە بردند.

 

سوسن عباس مادر اکرم می گوید از روی ناچاری در یک اتاق کوچک کە فقط سە متر مساحت دارد زندگی می کنند. او می گوید، برای کودک شیرخوارەاش این اتاق مناسب نیست و در معرض بارانهای بهاری قرار دارند.

 

مادر این کودک ١٩ روزە از سازمانهای بشر دوست می‌خواهد در خصوص وضعیت خطرناک فرزنش سکوت نکنند.

 

طبق اعلام دکتر عمار محمد، مسئول سازمان هلال احمر کرد، اکرم کودک ١٩ روزە بە شیشە شیر احتیاج دارد اما درمانگاە شیشە شیر برای نوزدان ندارد. این درمانگاە همچنین بە کادر پزشکی نیاز دارد.