"رهبر آپو سمبل میهن دوستیست"

علی عمر از اهالی قامشلو سال ۱۹۹۵ به دیدار با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان رفته است وی در این باره گفت: "پس از دیدار با رهبری وابستگی من به حزب بیشتر شد. رهبر آپو سمبل میهن دوستیست."

علی عمر از اهالی شهر  قامشلو بوده و یکی از فرزندان وی به شهادت رسیده است، وی در سال ۱۹۹۵ به دیدار با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان رفته و اکنون عضو نهاد شهدای شهر قامشلو است .

علی عمر به زبان آورد، پسر وی دیار قامشلو در سال ۲۰۰۰ در کانی جنگه به شهادت رسیده است. وی اظهار داشت، پس از شناخت اوجالان مفاهیم میهن دوستی و فدایی بودن را فرا گرفته است. عمر در مصاحبەای با  خبرگزاری فرات دربارەی خاطرات خویش با اوجالان گفت.

عمر دربارەی دیدار با اوجالان اعلام کرد: "تا زمانیکه رهبر  آپو را دیدم هیچ هیجانی نداشتم اما پس از دیدن ایشان، شرایط به کلی تغیر کرد. به گرمی با ما سلام کرد.  به من گفته بودند رهبر آپو انسانی بسیار فرهیخته است. در آن زمان عضو شاخه جوانان حزب سوسیالیست بودم. در میان سخنان وی فهمیدم میان سوسیالیزم و کردیت سنتزی را ایجاد کرده است به همین دلیل گفتم " این همان است که بدنبالش بودم" .

سوسیالیستها در آن زمان از کردها صحبتی نمیکردند. به همین دلیل این انقلاب و جنبش نظر من را به خود جلب کرد. ما در شاخه سازماندهی خلق قرار داشتیم. رهبری دربارەی میهن دوستی و انقلابمان ارزیابیهای گستردەای را انجام داد. دربارەی ویژگی رفقای انقلابی، چگونگی زندگی در کوهستانها، چگونگی ارتباط با خلق و هم چنین چگونگی ارتباط میان افراد جامعه سخن گفت. "

در ادامه عمر اظهار داشت، پس از این سخنان تاکنون بدون وقفه در فعالیتها جای گرفته و این به دلیل تاثیر سخنان اوجالان بر وی است. عمر گفت: " بسیاری از میهن دوستان با وجود اینکه رهبر آپو را ندیدەاند اما در این راه قرار گرفتەاند. پس از دیدار من با رهبری وابستگی من به وی بیشتر شد. بعدها دیدیم که رهبر آپو برای کردها به چه اندازه اهمیت دارد. زمانیکه دولت ترکیه رهبری را دستگیر و زندانی کرد، فهمیدیم که آنها خواهان نابودی خلق کرد هستند. آنها شخصیت وی را شناخته و با زندانی کردن رهبر آپو خواهان نابوی کردها بودند. اما آنها از میزان وابستگی خلق کرد با رهبری واقف نبودند.

پس از اسارت رهبری این وابستگی از بین نرفت. رهبر آپو میهن دوستی را در ذهنمان حک کرد. با لطف رهبر آپو میهن دوستی را فراگرفتیم، ما به نقش خویش پی بردیم، به لطف رهبر آپو افتخار دارم  پدر یک شهید باشم، رهبر آپو گفته است؛ شهدایمان سمبل آزادی و میهن دوستی هستند و ما از راه آنها پیروی می‌نماییم. رهبر آپو نماد و سمبل میهن دوستیست. ما با رهبر آپو آینده‌ای آزاد را خواهیم زیست. "