روسای مشترک شوراهای مردمی با اکثریت آرا برگزیده شدند

به دنبال برگزاری انتخابات شوراها در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه، روز گذشته طی نشست‌هایی در مناطق گوناگون، روسای مشترک شوراها برگزیده شدند و در مراسم ادای سوگند شرکت کردند.

به دنبال برگزاری انتخابات شوراها در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه، روز گذشته طی نشست‌هایی در مناطق گوناگون، روسای مشترک شوراها برگزیده شدند و در مراسم ادای سوگند شرکت کردند.

 

به دنبال برگزاری انتخابات شوراهای مردمی در سه منطقه فدرال فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه، این شوراها آغازبکار کردەاند.

 

در همین رابطه طی برگزاری نشست‌هایی در مناطق گوناگون، روسای مشترک شوراها از طریق انتخابات مشخص شدند و در مراسم ادای سوگند شرکت کردند.

 

از جمله در منطقه درک، ١۶٨ تن از منتخبین مردمی در نشستی با شماری از مسئولان کانتون‌ها حضور یافتند.

 

هدیه یوسف ریاست مشترک مجلس موسسان فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه طی سخنانی در این نشست گفت هدف از انتخابات سه دورەای در شمال سوریه این است که اداره کلیه مناطق بطور مستقیم به ساکنین بومی آنها واگذار شود.

 

در این نشست، نمایندگان خلق‌ به سه زبان آشوری، کردی و عربی سوگند وفاداری به تعهدات خود یاد کردند.

 

محمد عبدالرحمان عبدو و زلفا بدور هم با اکثریت آرا به عنوان روسای مشترک شورای مردمی درک برگزیده شدند.

 

در مراسم مشابهی در شهرهای حسکه، تل‌تمر و قامشلو نیز روسای مشترک شوراهای شهر برگزیده شدند.