ریش سپیدان شمال-شرق سوریه: اظهارات اسد تنش‌ها را حل نمی‌کند

هیات شیوخ و ریش سفیدان شمال-شرق سوریه اعلام نمود که اظهارات بشار اسد در راستای خدمت به ایجاد دولت مبتنی بر شهروندی واقعی و از میان رفتن بی‌ثباتی‌ها در این کشور نخواهد بود.

هیات شیوخ از رهبری سوریه درخواست نمود که به موجودیت کورد و دیگر عناصر تشکیل دهنده در سوریه اعتراقف کرده و مسئله کورد را در چارچوب یکپارچگی سوریه به شیوه‌ای دمکراتیک حل نماید.

هیات ریش سپیدان و شیوخ شمال-شرق سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به اظهارات بشار اسد مبنی بر انکار کورد در شمال سوریه نشان داد.

در بیانیه آمده است: در زمانیکه خلق سوریه با تمامی عناصر تشکیل دهنده آن منتظر دست‌یابی به راه حلی سیاسی است که سوریه دمکراتیک را بنیان نهد و حقوق فردی و اجتماعی تمامی عناصر آن را تامین نماید و تمامی مسائل پیچیده را حل نماید، رئیس سوریه وجود برخی از عناصر اصیل خلق سوریه که نقشی مهم در ایجاد و استقلال سوریه نوین داشتند را انکار می‌نماید.

ما به عنوان هیات شیوخ شمال-شرق سوریه با تاکید بر اتحاد و یکپارچگی خاک، رد اشغالگری و حضور خارجیان در این کشور، فعال نمودن دیالوگ جدی سوری-سوری را به عنوان آلترناتیف دست‌یابی به راه حل اعلام می‌کنیم. عناصر تشکیل دهنده شمال-شرق سوریه اعم از عرب، کورد، سریانی و دیگر عناصر اصیل آن که مرز دولت کنونی سوریه را ترسیم کرده است، اکنون در درون این کشور با یکدیگر همزیستی دارند. این عناصر از راهی دیگری وارد نشده‌اند. به همین دلیل مهم نیست که چه کسی باشد، نباید بدین شیوه در رابطه با شهروندی در سوریه سخن گفت.

اظهارات رئیس جمهوری سوریه در راستای ایجاد یک دولت مبتنی بر حقوق واقعی شهروندی نبوده و این وضعیت را بی‌ثبات‌تر می‌کند. ما تاکید می‌کنیم که اعراب، کوردها، سریانی‌ها، کلدانی‌ها و آسوریان جزو عناصر اصیل این سرزمین هستند. در زمانیکه دولت سوریه قادر نبود وظیفه خود را مبنی بر حراست و حفاظت از شهروندان خود انجام دهد، عناصر تشکیل دهنده منطقه با اتحاد و موضع ملی خود مبنی بر رد ترور بر جایگاه خود تاکید کرده و موجودیت خود را حراست نمودند و خودمدیریتی را بنیان نهادند که تا به کنون به قلعه حصین در مقابل اشغالگران و تروریستها تبدیل شده است. همچنین با جدیت تلاش می‌نمایند که سوریه‌ای دمکراتیک و متکثر و پلورال و غیر متمرکز را ایجاد کنند.

ذهنیت انکار حقوق مشروع عناصر تشکیل دهنده سوریه، خصوصا انکار موجودیت کورد برای جلب رضایت برخی از نیروهای خارجی و دولت خاصی که حقوق و کرامت انسانی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، بدون تردید وضعیت را پیچیده تر می‌نماید. حفظ ثبات و امنیت سوریه از طریق دمکراتیزاسیون سوریه و تامین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان سوریه امکان‌پذیر است. همچنین با اعتراف قانون اساسی به حضور و موجودیت کورد و دیگر عناصر تشکیل دهنده آن و حل مسئله کورد به شیوه‌ای دمکراتیک در چارچوب اتحاد کشورها و ایجاد سوریه ای بدور از ذهنیت انکار واقعیت تاریخی، امکان‌پذیر است.