سفر هیئت فدراسیون شمال و شرق سوریه به آمریکا

هیئتی از فدراسیون شمال و شرق سوریه در مورد کمیته‌ی بازنویسی قانون اساسی و امنیت مرزها و انجام یک سلسله دیدارها به آمریکا سفر کرده‌اند.

   هیئت شمال و شرق سوریه که دیروز به واشنگتن پایتخت آمریکا رسیده‌اند شامل الهام احمد رئیس شورای مدیریت مجلس سوریه‌ی دمکراتیک م.س.د، الیزابت گوریه جانشین ریاست مشترک شورای رهبری خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و چندین تن از مسئولین این بخش از سوریه می‌باشند.

   الهام احمد رئیس شورای مدیریت م.س.د در مورد تشکیل کمیته‌ی بازنویسی قانون اساسی به خبرگزاری هاوار اعلام کرد،"تشکیل کمیته‌ی بازنویسی قانون اساسی که توسط دولتهای آستانه پذیرفته شد و توسط سه دولت ایران، روسیه و ترکیه اعلام شد، برای مردم سوریه هیچ مشروعیتی ندارد، به حاشیه راندن نمایندگان ۵ میلیون تن از خلقهای سوریه از چاره‌یابی سیاسی، خطر جدی برای آینده‌ی سوریه ایجاد می‌کند".

   الهام احمد با یادآوری اینکه معاملات جدیدی در سوریه رخ می‌دهد در رابطه با تشکیل کمیته متشکل از ترکیه، ایران و روسیه گفت:"توافق کرده‌اند تا به توافقات میان دولتهایی که در سوریه دخالت میکنند برسند نه به توافق خلق سوریه برای خود".

   وی همچنین گفت، مسئله‌ی امنیت مرزها و توافق در مورد مناطق امن از مسائل اصلی سفرشان میباشد که در مورد آن با مسئولین آمریکایی گفتگو خواهند کرد. وی گفت، "ترکیه مسئله‌ی پناهجویان را مانند یک کارت فشار در مقابل دولتهای اروپایی به کار میگیرد تا از آنها پول بگیرد. اکنون نیز از پناهجویان استفاده میکند تا شمال و شرق سوریه را اشغال کند. تلاش میکند تا ۳ میلیون پناهجوی سوری را که در ترکیه هستند در خط مرزی مستقر کند تا دموگرافی منطقه را تغییر دهد. همچنین ترکیه تلاش میکند تا آن سناریویی که در عفرین اجرا کرد و اکنون نیز اجرا می‌کند را به بهانه‌ی محافظت از مرزها در شمال و شرق سوریه نیز تکرار کند".

   الهام احمد رئیس شورای مدیریت م.س.د در پایان سخنانش گفت، "همه‌ی جهانیان به خوبی از اهداف و خواسته‌های دولت ترکیه مطلع هستند. هر قدم غیر معقول دولت ترکیه بر همه‌ی دولتهای ائتلاف بین‌المللی، دولتهای عضو آستانه و همه‌ی سوریه تاثیر خواهد گذاشت".