شناسایی و خنثی کردن خودرو بمب‌گذاری شده در سرکانی

در ساعات صبح امروز نیروهای امنیت داخلی سرکانی یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده را خنثی کردند.

   نیروهای امنیت داخلی در ساعات صبح امروز در سرکانی حومه حسکه یک خودرو بمبگذاری شده را شناسایی و سپس خنثی کردند.

   این خودرو در راه انبار الصفیحه قرار داشته و توسط یگاه ویژه خنثی‌سازی مین نیروهای امنیت داخلی خنثی شد.