طیف‌های مختلف روژاوا با سرپرستی ک.ن.ک دور هم جمع شدند

۲۷ سازمان و طیف سیاسی کرد در روژاوای کردستان با هدف ایجاد اتحاد با سرپرستی کنگره‌ی ملی کردستان-ک.ن.ک با هم دیدار کردند

این گردهمایی روز دو‌شنبه (١١ مارس/ ٢٠ اسفند) با حضور ۲۷ حزب سیاسی کرد در روژاوا، شخصیتهای مستقل و روشنفکران روژاوا انجام شد. گردهمایی توسط عبدالکریم عمر و دریا رمضان اعضای شورای مدیریت کمیته‌ی روژاوای ک.ن.ک اداره شد و با یک دقیقه سکوت به احترام شهدا آغاز شد.

 

افراد و طیفهایی که در این گردهمایی شرکت کرده‌اند عبارتند از:

مزگین زیدان رئیس مشترک حزب تغییر دمکراتیک، اکرم حسو عضو کمیته‌ی ک.ن.ک روژاوا ، طلال محمد رئیس مشترک حزب آشتی دمکراتیک ، فواض شنگالی دبیر کل حزب وفاق کرد ، عدنان کیلو جانشین دبیر حزب برادری کردستان، آزاد برازی عضو دفتر سیاسی حزب دمکراتیک کرد در سوریه ، عزالدین فاطمی عضو شورای مدیریت کمیته‌ی ک.ن.ک روژاوا، دلاور زنکی رئیس اتحادیه‌ی نویسندگان کرد در سوریه، آسیه عبدالله عضو شورای مدیریت کمیته‌ی ک.ن.ک روژاوا ، لقمان احمی رئیس حزب سبز کردستان، الهام احمد عضو شورای رهبری کمیته‌ی ک.ن.ک روژاوا، غریب حسو رئیس مشترک جنبش جامعه‌ی دمکراتیک تو-دم، عایشه حسو رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک پ.ی.د، محمد عباس دبیر حزب اتحاد ملی کردستان، صالح مسلم سخنگوی پ.ی.د، نصرالدین ابراهیم دبیر حزب دمکرات کرد در سوریه، صالح گدو دبیر کل حزب چپ دمکراتیک و عضوشورای مدیریت کمیته‌ی ک.ن.ک روژاوا، شفیق ابراهیم دبیر حزب ملی کردستان، خلیل یوسف عضو کمیته‌ی مدیریت جنبش راست کرد در سوریه، محمد موسی دبیر کل حزب چپ کرد در سوریه، کوفان کنو دبیر حزب روژ دمکرات کرد در سوریه، سینان شیخ محسن عضو شورای مدیریت کمیته‌ی ک.ن.ک روژاوا، نجم‌الدین عمر دبیر حزب کمونیست کردستان، عبدالکریم سکو دبیر حزب دمکراتیک کردستان در سوریه و تاز باش، عبدو رمضان، سلیمان حسین، خوناف ملا، نارین متینی، عبدالحکیم اتی و دلجان ابراهیم اعضای شورای کمیته‌ی ک.ن.ک روژاوا.