فراخوان ٢۶ حزب کورد: بدون پیش‌شرط متحد شوید

٢۶ حزب کورد در روژاوای کوردستان (شمال و شرق سوریه) در بیانیه‌ای مشترک خواهان اتحاد کوردها بدون هیچگونه پیش‌شرطی شدند.

روز گذشته (١۶ ژانویه/ ٢۶ دیماه) ٢۶ حزب کورد در بیانیه‌ای مشترک در راستای وحدت داخلی کوردها خواهان اتحاد در عمل و مبارزه شدند. آنان از نیروهای کوردستانی، سازمانهای فرهنگی، رسانه‌ها، شخصیت‌های دینی و اجتماعی و فرهنگی درخواست کرده‌اند که به وظیفه اصلی خویش که همانا تحقق اتحاد کوردهاست عمل کنند.

در بیانیه مشترک احزاب آمده است:

"خلق کورد در تمامی منطقه خاورمیانه و بویژه در سوریه در شرایط سخت و مرحله‌ی تاریخی بسر می‌برند. بخصوص پس از حمله اشغالگرانه دولت ترک به مناطق عفرین، سریکانی، گری سپی و مناطق دیگر شمال سوریه به بهانه‌های دروغین و همچنین تداوم تهدیدهای رژیم ترکیه (آ.ک.پ) مبنی بر به اجرا گذاشتن نقشه‌های اشغال مناطق مرزی تا مرزهای اقلیم کوردستان در عراق. اینگونه دولت ترکیه آشكارا هدف اصلی خود را نابودی خلق کورد و مبارزات آزادیخواهانه ملی و میهنی آنان در سوریه اعلام کرده است. همچنین تغییر دمگرافی مناطق کوردنشین به مرحله اجرا گذاشته شده است. دولت ترکیه برای تحقق اهداف نژادپرستانه‌ خویش، تمامی ظرفیت دیپلماسی‌‌اش را صرف دشمنی با مسئله کوردها در سوریه کرده است.

بدون هیچ قید و بندی متحد شده و به راه حل دست یابید

خلق کورد از ابتکار عمل فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک ق.س.د برای توافق کوردی- کوردی استقبال نموده و به وظایف و مسئولیت‌های خویش عمل نموده و اعتماد به جنبش‌های سیاسی کوردها را فراهم خواهد کرد. باید یکبار دیگر امید خلق را زنده کند.

ما از احزاب کوردی در سوریه می‌خواهیم که بدون قید و بند متحد شوند و در مورد مسائل خویش بحث نموده و با حس مسئولیت‌پذیری عمل کنند. کوردها لازم است برای ایجاد اتحاد سیاسی در خصوص مسائل استراتژیک مواضعی متحد اخذ کنند.

در پایان فراخوان از تمامی احزاب، سازمان‌ها و بنیادهای فرهنگی، رسانه‌‌ای، شخصیت‌ها و هنرمندان درخواست شده است تا بدون اتلاف وقت برای بسط اتحاد ملی کوردها اقدام نمایند.